Freire idag

Varför är Freire så viktig att lyfta upp och förhålla sig till idag? 

Det är viktigt att se att de olika filosofiska, samhälleliga, politiska och pedagogiska strömningarna innebär väldigt olika syn på kunskap och syn på människan. För Freire är det avgörande att (ut)bildning syftar till att förändra världen och göra människor till samhällsmedborgare. Han var emot alla system som skapade vissa människor som värdiga systemets resurser och utdefinierade andra människor som ovärdiga desamma. Han frågade sig hur det kan finnas så många som är utdefinierade eller kategoriserade av makten som icke-människor och han menade att det omöjliggjorde för många människor att se sig själva som subjekt i samhället och i världen.

Idag lever vi i en maktordning där vissa grupper har fått förhålla sig till detta omänskliggörande. Vi har ställts inför extrema formuleringar riktade mot de platser där människor bor eller extrema formuleringar som utdefinierar vissa människor som just ”ovärdiga” systemet eller som ”outbildningsbara”.

Jag menar att utgångspunkten även i dagens skola måste vara att det är eleverna som benämner världen; om vi inte ser dem som subjekt kan vi inte förändra världen. En sak Freire pratar om är behovet av ett språk för att stå emot förtryck och vikten av att se de olika förtryck som möjliggör den rådande maktordningen. Hans filosofiska grund kommer ur insikten att till exempel analfabetismens existens är utan berättigande annat än genom den ordning som gör de förtryckta till objekt i världen snarare än subjekt i världen.

 Vilka är problemen med tiden vi lever i? Varför har vi ingen Freire? 

Jo, det har vi men idag finns varken elevens, lärarens eller skolans roll kvar som den var under 1970- och 1980-talen och processen att marknadifiera skolan har pågått ett bra tag. En kan absolut se att hans tankar och pedagogik lever kvar. Problemet är att de som fått vara delaktiga i en rörelse och som varit pedagoger som inspirerat folk och kanske som Freire haft möjligheten att påverka människors syn på sig själva i världen inte har någonstans att vända sig idag. Det fanns till exempel flera inom Ortenrörelsen som var lika viktiga som Freire men man har lämnat dem ”i sina egna händer”. På samhällelig nivå har man inte varit med och försökt skapa en struktur för de här rösterna. Hur ska vi ta tillvara den konkreta kunskapen? Varför låter vi ingen bli Paulo Freire idag? Det finns många som är pedagoger för förtryckta i olika sammanhang idag, men alldeles för lite intresse på samhällelig nivå att ta vara på dem.

ILLUSTRATION: Tiina Tinouschka Nilsson

Text: Mirjana Westmark