”Vi vill prata om vad rasismen gör med människan” – en intervju med Nicolas Lunabba

Amin Parsa och Ida Nafstad: Vad tänker du när du hör ordet ”säkerhet”, och har du några tankar om hur en kan uppnå säkerhet?

Nicolas Lunabba: Jag tänker myndighet. Jag tänker att det är ett byråkratord, en lukrativ business. Jag tänker ordningsvakter, övervakningssamhälle, privatiserat våldsmonopol. Jag är väl påverkad av det språk vi vant oss vid. Men jag tänker också på det vi inom Helamalmö eftersträvar i de så kallade utsatta områden där vi är verksamma. Eftersom det ”etablerade samhället” i hög utsträckning lämnat de platserna (och människorna som bor där) åt sitt öde, anser vi att det är nödvändigt att etablera egna samhällsstrukturer just här. Parallellsamhällen, om man så vill. Det innefattar att inrätta egna institutioner och mötesplatser, att skapa jobb, en meningsfull fritid, uppsökande (avhoppar)verksamhet för unga ”på glid”, och mycket mer. Vi behöver skapa vår egen trygghet och säkerhet, med andra ord. Så säkerhet har, i den kontexten, med de visionerna, en positiv klang.

AP & IN: Hur arbetar Helamalmö för att ta itu med rasismen i Malmö?

NL: Enkelt uttryckt arbetar vi på två sätt: 1. opinionsbildning och folkbildning, 2. mobilisering och praktiskt arbete. Generellt anser vi att samtalet om antirasism i Sverige, eller snarare om rasismens konsekvenser, ofta är för abstrakt och ytligt. Vi vill prata om vad rasismen gör med människan. Att rasism är psykiskt våld, kroppslig smärta, död. Rasismen berövar människor deras materiella och ekonomiska resurser. Den nekar människor jobb och trygg inkomst och trygga boendeförhållanden. Rasismen förpassar våra barn till undermåliga skolor med konsekvensen undermålig utbildning och bristande framtidsutsikter. Den förpassar oss att bo i områden urholkade på människovärdig standard, kontrollerade av myndigheter som inte vill oss väl. Vår antirasism bygger således på att återuppbygga det som rasismen raserar, läka det den skadar. Att skapa jobb för människor som marginaliserats (bland annat) på grund av rasism. Att öppna fysiska platser och bedriva aktiviteter på våra egna premisser. Att ta makten över våra liv – helt enkelt. Helamalmös antirasistiska arbete är alltså i linje med hur vi överlag arbetar för att bekämpa och reparera den skada som sociala orättvisor vållar utsatta och förtryckta människor.

AP & IN: Ser du några samband mellan rasism och säkerhet?

NL: Ja. Hänvisar till svaren ovan. Men kan även ge ett konkret exempel. Polisen har en lång historia av rasistiska övergrepp i Malmö och Skåne. Rasprofilering är heller ingen ny företeelse. Många upplever polisens närvaro – i motsats till hur polisen ofta förstås av majoritetssamhället – som ett otryggt element. För tio år sedan beslöt Helamalmö att vi skulle inta det offentliga rummet och vara en ”ny” typ av vuxen särskilt för de unga. I stället för poliser och ordningsvakter – vars approach ofta är auktoritär – ville vi göra det omvända: bemöta ungarna med respekt, arbeta socialt, och visa att vi förstod deras situation. Det ledde till omfattande samarbeten med kommunen på samtliga av Malmös större festivaler för barn och unga. Resultatet har blivit att staden anlitat långt färre ordningsvakter, och att polisen har fått en mycket mer perifer roll. Samt att evenemangen, och de gator och torg där vi närvarar, har blivit tryggare och säkrare.

AP & IN: Vilka andra frågor arbetar Helamalmö med, och vilka (sociala) rörelser och grupper samarbetar ni med nationellt och internationellt?

NL: Vi arbetar brett med frågor som rör social rättvisa och hållbarhet. De senaste åren har vi lagt mycket fokus på att arbeta lokalt på utvalda platser i Malmö, för att skapa förhöjda levnadsförhållanden för människorna som bor där. Det vill vi fortsätta med: organisera oss lokalt, kroka arm med aktörer både i Sverige och internationellt, för att bredda rörelsen. I dagsläget är vi i dialog med aktörer runt om i Sverige, och i England, Guatemala, Colombia, Danmark och USA.

 

Faktaruta Helamalmö: 

Helamalmö är en barn- och ungdomsorganisation som strävar efter att förbättra levnadsförhållandena i socioekonomiskt utsatta områden. De driver olika föreningsprojekt och verksamheter i Malmö med omnejd.