Den allvarliga trivialiteten . Ledare TEMA Konsumtion #1/2016

Räck upp handen, den som varit med om dessa två olika bemötanden i diskussioner om rasism:

Du pratar om rasism som en struktur som formar samhällets institutioner, organisationer, och relationer och beskriver hur det påverkar ojämlikheten i landet.

Svar: ”Så illa är det väl inte här, det är ju värre i XX” eller ”Men, är det inte kapitalism vi talar om?”

Du berättar för någon om en vardaglig upplevelse av rasism. Välj vilket ämne som helst: barnböcker, reklam, krogköer, dejting.

Svar: ”Är det verkligen så viktigt, är det inte ett lyxproblem, finns det inte viktigare saker att prata om? Till exempel arbetsmarknaden.”

Rasism hamnar ofta mellan stolarna – ibland är det så all­varligt att det förstås som något annat (kapitalism, imperia­lism, psykisk sjukdom, informationsbrist), eller så är det för trivialt. Denna binära uppdelning är gjord för att förlöjliga, förminska och förskjuta rasismen och den antirasistiska rö­relsen i all dess bråkighet. Den är gjord för att tysta och skapa tystnad kring den variation av utryck som rasismen materia­liseras i. Jag väljer att inte välja, för rasismen väljer inte bort, den finns såväl i ICA-­kön som i den globala ojämlikheten. De som kräver att det ska väljas gör det ofta för att de inte själva upplever rasismens olika sidor som ett problem, utan vill att vi alla ska samlas kring deras problem.

Detta nummer handlar om konsumtion. Den antirasistiska teoretikern Stuart Hall menade att konsumtion ofta beskrivs som något trivialt för att det är vardagligt, och att det endast ges intresse när det kan abstraheras från det vardagliga. Sam­tidigt har konsumtionen – och kampen om den – varit central i den antirasistiska kampen: från medborgarrättsrörelsens bojkott av till exempel Montgomery­bussarna till kampen mot apartheid, som professor Håkan Thörn skriver om i detta nummer, har konsumtionen använts av den antirasistiska rörelsen som ett verktyg. Problemet är som Thörn skriver att konsumtion som politiskt vapen är inomkapitalistiskt. Kravet är att alla ska behandlas lika – så länge du har lika mycket pengar, och det har aldrig alla i detta samhällssystem.

Ojämlikheten i konsumtionen blir kanske som mest tydlig när produktionen blir synlig. Konsumtion är inskrivet i en im­perialistisk ojämlikhet, där konsumtionsmönstret i norr formar produktionen i syd. Francisco Contreras, ordförande för Solidaritetens hus, beskriver hur västvärldens ökade konsumtion av kött inneburit en ökad produktion av sojabönor i Latinamerika med konsekvenser för människor och natur, och en allt större makt över marken för storföretagen.

Makten över konsumtionen och hur den i sig själv reprodu­cerar rasism och rasstereotyper är en fråga som mobiliserat många politiska samtal och mycket politisk kamp i Sverige de senaste tio åren, bland annat i form av kritiken mot rasistisk reklam. I boken Imperial Leather utvecklar den feministiska och postkoloniala författaren Anne McClintock begreppet commodity racism för att kunna utforska hur rasismen är en integrerad och säljande del av kapitalismen. Med utgångs­punkt i detta begrepp beskriver Tobias Hübinette hur rasism mot asiater fortfarande kan vara legitim i Sverige, som i Bau­haus­reklamen. Enligt Hübinette beror detta på att få per­soner i landet ser dessa rasstereotyper som stereotyper överhuvudtaget.

Frågan om konsumtionen av rasism utforskas också av Maria Eriksson, som diskuterar konsumtionen av rasistiskt våld. Eriksson tar upp hur böckerna som beskriver Breviks massaker på Utøya ofta tiger om det rasistiska inslaget i vål­det, men väljer att beskriva våldet i sig mycket ingående.

Tystnaden kring rasism finns också i relation till erfaren­ heter av rasism som konsument. Att vara konsument kan vara en position med makt, men också en med sårbarhet. I sin text beskriver Rukiya Ismail, ordförande för Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa i Malmö, sina erfarenheter av rasism när hon handlar och de olika strategier hon utvecklat för att de anställda inte ska behandla henne som en tjuv, eller som en som inte har pengar.

Paul Gilroy, som i detta nummer av Mana intervjuas av Maj­sa Allelin, menar att ”ju mer du skriver om ras, desto mindre seriös uppfattas du”. Så låt oss fortsätta vara oseriösa, vår samtid behöver det.

Hur huden spelar roll när jag handlar

Jag? Kanske är det jag. Men jag som rasifierad. Som afrosvensk. Det är egentligen vid dessa möten som man tydligast kan se hur djupt rotade de rasistiska föreställningarna är i vårt samhälle.

Det är vanligt, allt för vanligt, att man som afrosvensk eller rasifierad misstänkliggörs och får ett kränkande bemötande av ett butiksbiträde eller en väktare. Personligen kan jag inte längre räkna alla gånger jag har blivit kränkt i sådana sammanhang. Känslan förklaras enklast med att det är som att ha en stämpel i pannan där det står skrivet ”tjuv” eller ”inga pengar”. Det ligger på mig att visa att jag inte är en tjuv och att jag har för avsikt att betala för de varor jag har i min korg. Det är utmattande. Man kan aldrig helt slappna av vid dessa möten. Man känner sig skyldig bara för att man är den man är.

Genom åren har jag utvecklat en del strategier för att hantera sådana möten. Jag överdriver mina gester och är övertydlig med var jag har mina händer. Jag hänger noggrant tillbaka kläder jag provat. Allt för att visa jag är civiliserad och integrerad. För att personalen ska förstå att vi inte är så olika, de och jag. Som om det var så att vi alla där jag kommer ifrån är både fattiga och tjuvar. Problemet med strategin är att det är uttröttande att tänka så, för om det är någonstans som jag är väldigt medveten om min hudfärg så är det just i miljöer man måste vara i hela tiden, som där man handlar: mjölk, kläder eller smink, det är alltid samma.

Det är provocerande att behandlas som om man är underlägsen. Och detta bemötande är normaliserat på ett oerhört frustrerande sätt.

Lika frustrerad blir jag över att själv vara med och upprätthålla orättvisan genom att vara så tillmötesgående, med ett leende där jag spelar charader. Charader för att visa att jag är en anständig person som har råd. Jag är trött på hur det råkar vara jag som blir slumpmässigt utvald vid självutcheckningen i matbutiker. Även när jag är med mina barn. Trött på att låtsas som om jag inte ser blickarna på mig. Det sorgliga är mest av allt hur jag redan som barn var medveten om detta. Jag och mina fem syskon hade en tyst överenskommelse sinsemellan om att aldrig tillsammans gå in i en affär. Det var egentligen inget vi talade om, eller kom fram till, det bara blev så. Det blev för jobbigt, helt enkelt.

Det är viktigt när man diskuterar bemötande och konsumtion att förstå hur djupt rotade dessa beteenden är. Att de är en direkt konsekvens av rasbiologi som visar sig i utsattheten hos och i bemötandet av rasifierade och afrosvenskar. Konsekvenser som tar avstamp i stereotypa föreställningar om vem man är.

Känslan och behovet av att undvika vissa affärer, där man rör sig med vaksamhet och försiktighet. Oron och medvetenheten som bottnar i en rädsla för att bli misstänkliggjord hänger över en var man än rör sig i det offentliga rummet.

Bemötandet som upprätthåller samhällets rasistiska strukturer, där vi fortsätter att misstänkliggöra människor som inte passar in i vithetsnormen. Butiksbiträdets eller väktarens ord och handlingar – som i många fall sker omedvetet – visar att dessa är rotade i det som tas för givet: kategoriseringar av individer med tilldelade egenskaper utifrån hudfärg. Man kan inte negligera eller fortsätta se kränkningar eller bristande bemötande som isolerade händelser. Just den gången man blev förföljd i affären var ingen isolerad händelse. Detta är ett problem bortom individen, där de individuella handlingarna som är bemötande handlar mer om den rådande rasistiska strukturen än just den personens rasistiska fördomar.

Följderna av att vara misstänkliggjord i det offentliga rummet ter sig på flera olika sätt. En stark känsla av utanförskap, där det är ”vi” mot majoritetssamhället. En känsla av att konstant behöva motbevisa individers rasistiska fördomar hänger över en. Man känner ständigt att man representerar en hel folkgrupp, även när man bara handlar mjölk till frukosten.

En fråga om utbud blir till en provokation när afrosvenskar exkluderas. Samhället signalerar att mina pengar inte är lika mycket värda, jag som afrosvensk kund missgynnas. Det handlar om en struktur som jag inte tillåts vara med och skapa eller forma eftersom de rådande spelreglerna sätts av den som har makten. I det spelet blir min verklighet normbrytande medan den vitas verklighet både blir till en norm och en sanning.

Vi lever i ett samhälle där härskartekniker används gentemot dem som känner sig kränkta och utsatta för rasism. Det är sällan någon som borde ha tolkningsföreträde får ha just tolkningsföreträde.

När rasifierade eller afrosvenskar säger ifrån uppfattas de i stället som otrevliga, överdrivna eller känsliga. Så i stället för att ryta ifrån när man blir kränkt eller diskriminerad väljer man att må dåligt i det tysta. Vi måste skapa ett mer tillåtande samhälle, där de som blir kränkta kan utrycka just det.

Vi kan inte upprätthålla ett samhälle där man osynliggör rasifierades och afrosvenskars erfarenheter.

Stölder, kamp och identitet. Ledare TEMA Mark #2-3/2015

För att begränsa detta enorma fält har vi den här gången inte tittat på mellanstatliga konflikter om mark och territorier, och inte heller på de många självständighetskamper som pågår världen över. Fokus är i stället begränsat till processer av intern kolonialism och olika former av stöld av – och konflikt om – mark inom statsgränser. Texterna visar hur rasismen mobiliseras för att möjliggöra exploatering av naturresurser, eller de värden som genereras av markens geografiska läge. Några av texterna handlar också om kampen för marken – och mot naturförstörande exploatering – som en plattform för återuppbyggnad av de kollektiva identiteter och gemenskaper som under generationer brutits ner av intern kolonialism och förstörelse av land.

I temats inledande artikel beskriver aktivisten och ”urfolksinternationalisten” Carmen Blanco Valer de idéer och världsbilder hon ser som grunden för de kamper mot gruvor som urfolkskvinnor utkämpat och utkämpar runt om i den andinska regionen. I en översättning från webbtidningen Grist intervjuar journalisten Brentin Mock en forskare som skrivit fram historien om det han kallar ”kustkapitalism”, en politik som i samspel mellan utbredningen av vita amerikaners strandturism och naturförstörande exploatering av kusterna lett till att forna svarta markägare i dag fördrivits till marginaliserade och förorenade delar av kustområdena.

Manas Sara Saleh har tittat på kampen i Australien mot statens beslut att dra in all samhällsservice till en rad aboriginska samhällen: statens argument är att urfolkens boende på glesbygden är ”ett livsstilsval”, men den egentliga anledningen tycks vara att marken under de hotade samhällena bär på naturrikedomar. Frilansjournalisten Abigail Sykes rapporterar också från olika pågående kampanjer runt om i världen. På ett uppslag ger hon en överblick över några av de konflikter där lokalsamhällen ser sina marker hotade av företag som vill bryta produkter som olja, metaller och andra råvaror.

I frilansjournalisten Emma Lundströms reportage från Sápmi vittnar samiska röster om den dagsaktuella kampen mot gruvprojektet i Gállok och hur denna kamp påverkat den samiska rörelsen. Texten lyfter också fram historiska minnen av koloniseringen av Sápmi, som oftast osynliggörs i berättelsen om den svenska välfärden.

Sist i temat flyttar vi in till stadens mark. I en analys av kampen om de romska EU-medborgarnas läger i Sorgenfri i Malmö visar aktivisten Matilda Renkvist Quisbert hur ägandet och användandet av marken blivit centralt i konflikten. Tomten som lägret befunnit sig på har kommit att bli en juridisk, social och geografisk plats, där frågor om rasism och rättigheter ställts på sin spets.

 

Ledare TEMA Svarta Röster & rörelser

Vi får läsa om den nyskrivna antologin Afro-Nordic Landscape, där Judith Kiros möter både redaktören Michael McEachrane och docenten Lena Sawyer för att reflektera kring den afrosvenska identiteten, och dess potential liksom dens problematik i identitetsskapande och som politisk position.

Mahmoud Abdalla möter den hyllade skådisen Francine Agbodjalou, för att prata om teater, möjligheterna till att göra politisk konst, mångfaldens gräns och drömmen om att bara få flumma.

I kölvattnet av Afrofobirapporten redogör rapportens medförfattare Samson Beshir, vad som hänt, eller kanske snarare vad som inte hänt, sen rapporten publicerades i februari 2014.

Men det ges också utrymme för vemod, sorg och frustration. Föreställningen om att svarta, och särskilt kvinnor, ska vara starka och tåla, tåls att utmanas. En rörelse som inte ger utrymme för andra känslor än kamp, som inte kan rymma och ta hand om sårbarhet eller till och med hopplöshet kommer inte frigöra oss. Att leva i en rasistisk värld tär, och vi måste få prata om det också. I ett förtroligt samtal mellan Ylva Habel och Mariam Carlsson Kanyama vecklas diskussionen ut, som egentligen skulle handla om organisering, till just det. En liten sorgesång. Men också något annat, något mer hoppfullt.

För trots allt finns det ju även det, hopp alltså. Efter afrofobirapporten, initiativ såsom Baker Karim’s Black is the new Black på Svenska Filminstitutet, lösa fikaträffar för svarta i Stockholm liksom Malmö och Umeå, börjar det ändå hända saker. Det rör på sig. Inte för att en fikaträff är en revolution, inte för att det egentligen förändrar våra allra mest skriande behov som grupp: bostäder, arbete, resursfördelning. Men för att det är en möjligheter för svarta att träffas, att umgås, att börja se och formulera sig som delar av en grupp, en grupp som måste organisera sig och kräva förändring. Det kan låta löjligt, men Sverige är inte USA. De flesta av oss svarta som bor i Sverige kommer ifrån Afrika, eller har föräldrar ifrån kontinenten. Vi har inte vant oss att se oss som Svarta, som gruppen Svarta; vi identifierar oss mer med diverse hemland, klaner, stammar. Vi ser oftare skillnaderna oss emellan, för de är stora, kontinenten är stor, det enda som förenar oss är kanske den sits vi befinner oss i här: halva medborgare, ihopklumpade, med en gemensam förnimmelse av något.

Därför är jag allra gladast över Afrosvenska Akademin, ett initiativ startat av Afrosvenskarna i Stockholm, som låter unga svarta svenskar träffas, utbilda sig och lära sig om allt; om historia, om organisering, om rasism, om motstånd. Flera dagar i veckan träffas dem, efter skola och jobb, tillbringar otaliga timmar ihop, helt frivilligt för att lyssna, läsa, diskutera. Och göra.

Det är just görandet vi måste fortsätta med.

Svart i Sverige

Vad innebär det att vara svart i Sverige? Det är en fråga jag ständigt återvänder till, en fråga jag har burit med mig sedan jag först fick frågan: ”Var kommer du ifrån?” Det är en fråga jag inte har kunnat besvara, som jag förmodligen aldrig kommer att kunna besvara – för sådana frågor har en tendens att alltid utvecklas, att bli större och mer komplexa – men när jag läser om den afronordiska diasporan i boken ”Afro-Nordic Landscapes” börjar jag upptäcka mönster, ord, verktyg. Jag börjar förstå hur svarthet skapas, och vad det betyder på en plats där tillhörighet till nationen och nationsbygget signalleras genom vit hy och rakt hår.

Det betyder att man är malplacerad.

I förordet till ”Afro-Nordic Landscapes” skriver Paul Gilroy, professor i litteraturvetenskap, om motståndet vithetskritisk antirasism möter i de nordiska länderna: ”Den som drar kritisk uppmärksamhet till rasismens effekter kan hållas ansvarig för sakerna de klagar på”. Gilroy menar att den som kommer med meddelandet om hur samhället fungerar blir ”mer främmande” i sin roll som budbärare. Jag återkommer till den meningen när jag läser boken, och när jag lägger den ifrån mig – för dess implikationer är allvarliga. Vad jag ser i den är nämligen detta: de nordiska länderna ser sig själva som antirasistiska, som fria från en kolonial och rasistisk historia. Att då artikulera sin erfarenhet av det svenska samhället, ur en svart svensk position, är att artikulera fel sätt att vara svensk på. Jag tänker på en kommentar jag ofta får, när jag uttalar mig om rasism mot svarta i Sverige: ”Men åk hem till Afrika om du inte gillar det!” I kort: du hör inte hemma här – problemet med rasism är ett främmande problem, som du tog med dig hit. Om du inte var här skulle rasismen inte heller vara här.

Jag är svensk på fel sätt, jag är svensk på ett svart sätt. När folk säger: ”Men glöm inte rasismen mot svenskar!” tänker de inte på mig, på att jag också (hur man nu väljer att definiera det) är ”svensk”. Jag är inte en organisk (naturlig) del av nationen jag föddes i – jag är någonting som förflyttades hit, och som lika snabbt kan försvinna igen.

Ändå behövs vi här, som en mörk spegel. I sin artikel redogör Kristin Lófsdóttir för hur svarthet under 1900-talet användes på Island – en stat som under den perioden i princip inte hade en svart befolkning – för att konstruera en ”isländsk” vithet som knöt an till en vidare, europeisk vithetskonstruktion. Vi skapas av Europa, vi utnyttjas av Europa, för att vita personer ska kunna förstå sig själva som ”rätt” placerade.

När jag får tag i Lena Sawyer, docent och forskare i svart svenskhet, har hon precis fått ”Afro-Nordic Landscapes” på posten.

– Jag tycker att boken är jätteviktig, säger Lena. Den är viktig för oss svarta som bor i Sverige, då den stärker och stöttar vår problematik. Sedan är det ju en akademisk bok på engelska, som då öppnar upp en ny kommunikation – den kommunicerar med andra forskare, och annan forskning.

Jag frågar henne varför hon tror att boken publicerades på ett brittiskt förlag, och inte här i Sverige. Lenas svar är omedelbart.

– För att förlag drivs av vinstintresse, och den här boken är dyr. Det finns inte heller många afrosvenskar i universitetsvärlden som kan köpa in boken.

Lenas ingång i det vi kan kalla för afrosvenskhet var till en början personlig.

– När jag var på den akademiska banan handlade det mest om frågor om identitet. Jag kommer ursprungligen från USA och har en svensk mamma, och drevs av att förstå den här tanken på Sverige som exceptionellt, som ståendes utanför rasismen, och solidariskt. Min forskning om afrosvenskheten var till att börja med ganska fokuserad på just exceptionalismen, solidariteten och rasismen, och hur de samverkade.

Vad har kommit fram i forskningen, undrar jag?

– En nedbrytning av myten och fantasibilden av Norden som en plats som inte har rasistiska föreställningar. Den myten lever fortfarande kvar. Det har varit några tuffa år i Sverige, med SD och debatterna om Lilla hjärtat och rasistiska kulturuttryck, men vi har fått så mycket nya texter och analyser.

Lena återgår till boken, tar upp kapitlen som är skrivna som mejlkonversationer mellan olika svarta personer.

– Den dialogsektionen var så viktig, för det finns så många intellektuella utanför universiteten – och det har så mycket att göra just med rasismen.

Jag frågar Lena hur debatten kring en afrosvensk identitet eller identitetsformation har sett ut under de senaste åren, och hon låter hoppfull.

– Runt år 2000 var det spännande saker på gång med, men det var inte lika många aktörer, inte lika många som gjorde saker. Nu finns det ett större erkännande, man började publicera texter och debattinlägg utifrån en stark afrosvensk positionering. Det har varit en lång kamp, folk har kämpat jättelänge, men idag är jag optimistisk. Det finns mer utrymme. Samtidigt är det tufft att leva som en afrosvensk person i Sverige, även om man är priviligierad. Det är tufft men också viktigt.

Flera av mina vänner, berättar jag, känner sig obekväma med termen ”afrosvensk” – de känner att det raderar det specifika i deras egna etnicitet, samt utgår ifrån ett kolonialistiskt tänk där kontinenten Afrika är ”homogen”, ett land. Att det raderar olikhet mellan personer av afrikansk härkomst.

– Det är dubbelheten med klassificering, håller Lena med. Man går med på en raskategorisering. Men samtidigt så tänker jag att den finns en styrka i att politiskt ta tillbaka det begreppet. Det finns givetvis andra saker som spelar roll, andra identiteter: migration, papper, ens status. De här sakerna positionerar oss gentemot varandra, men termen gör också att vi kan gå ihop. Det är den där balansen, mellan att förena och generalisera. Därför bör man använda termen med en medvetenhet om hur makt kan manifestera sig inom den egna gruppen.

– Intersektionalitet är viktigt. Spänningarna som kommer med kategoriseringen är viktiga att lyfta. Vems perspektiv är det vi visar? Det är så i alla politiska mobiliseringar – när det gäller feminismen, exempelvis, kan man ju se hur vissa termer reproducerar och nedtystar vissa olikheter. Vilka driver det här? Och vilka omfattas inte av en afrosvensk mobilisering? Afrofobi har så många olika uttryck, och var man fokuserar behöver diskuteras. Vi har alla blindheter.

Jag frågar Lena vad som är det viktiga i att prata om just afrosvenskheten, och hur den knyter an till en internationell afrikansk diaspora.

– Många som är aktiva i en afrodiasporisk rörelse drivs av just det här med svartheten som en erfarenhet man har förenar oss internt, inom landet, men också ute i världen. Man kan känna sig bekräftad när man träffar svarta från exempelvis USA, men man måste också vara öppen för skillnaderna. Det finns en fara i att tappa det specifika i det svenska, för vi är inte precis som i USA eller England här i Sverige – vi måste hitta ett språk som är svenskt för att beskriva det vi utsätts för, hitta ett språk som utgår från den svenska kontexten.

När jag pratar med Michael McEachrane, ansvarig redaktör för boken, håller han med Lena om hur begreppet ”afrosvensk” bör användas och förstås.

– Jag tror att de som motsätter sig begreppet misstänker att detta är ett sätt att homogenisera folk, att essentialisera folk, att säga att vi alla är likadana bara för att vi har något slags afrikanskt ursprung eller härkomst, och att det spelar i händerna på ett förlegat rastänkande. Men min respons till det är att det vore ett fruktansvärt misstag att se det på det viset: om man tittar på den afrosvenska demografin är vi en väldigt disparat grupp, till skillnad från afroamerikaner, som har en gemensam historia som går tillbaka till slaveriet.

– Däremot, fortsätter Michael, finns det en anledning till att tala om oss som afrosvenskar – som en politisk term. Att associeras till svarthet, om man exempelvis är blandad, har en viss social betydelse i samhället. Utifrån de betydelserna som det har i samhället kan det vara både politiskt gångbart och viktigt att tala om sig själv som afrosvensk. Då kan man också skriva in sig själv i ett internationellt sammanhang, där man inser att det här med att vara svart – det har haft och har en viss betydelse, och det finns många beröringspunkter mellan att vara svart i Sverige, i England, i USA, i Latinamerika, i Australien. Det finns många traditioner av motstånd som man kan och bör koppla sig till. Sedan finns det också många skillnader, såklart, men termen tillåter oss att politisera vår egen position.

I boken lyfter Michael och många av de andra artikelförfattarna termen ”nordisk exceptionalism” som ett återkommande problem i den antirasistiska debatten.

– Tanken om att man står utanför ett kolonialt arv är rätt utmärkande för de nordiska länderna. Man har en självbild om att frågor om ras, hudfärg och vithet inte är relevanta här: de må vara det för de stora före detta kolonialmakterna, men vi behöver inte diskutera det.

I somras föreslog den borgerliga regeringen att man ska ta bort ordet ”ras” helt från svensk lagstiftning. För mig var det ett tydligt uttryck för en ideologisk kamp om språket och politiken som kan föras: att den historiska och ideologiska konstruktionen ”ras” fortfarande påverkar folks liv och livsutrymmen idag blir då omöjligt att prata om; att rasism tar sig uttryck i en ojämn fördelning av makt och resurser blir omöjligt att åtgärda. Jag säger till Michael: de ville ta ifrån oss språket med vilket vi kan formulera vårt förtryck.

– Istället för rasdiskriminering så ska man då prata om etnisk diskriminering, hudfärg eller liknande. Det skulle innebära till exempel att det skulle vara svårt att prata om hudfärgsdiskriminering mot ostasiater, som ibland har ljusare hudfärg än vad vita har. När vi talar om ras så menar vi ju inte bara hudfärg, utan andra utseendemässiga skillnader: om man inte ska tala om hudfärg bokstavligen så måste vi tala om ras i termer av liknelser. Då kan man ju lika gärna tala om ras, och placera in problematiken i ett historiskt perspektiv – och det är viktigt att markera kontinuiteten mellan dagens situation och ett kolonialt arv, säger Michael.

Angående det ideologiska projekt lagförslaget är en del av säger Michael omedelbart:

– Det där beskedet kom ju väldigt lägligt – nu när debatten om rasifiering har exploderat i år. Det är ett sätt att försöka underminera den debatten, att ta luften ur den, att säga att vi ska överhuvudtaget inte ska tala om ras inom politik och i den offentliga sfären eller inom lagstiftningen.

Samtidigt: när jag läser ”Afro-Nordic Landscapes” känner jag mig, likt Lena, hoppfull. Vi må vara utspridda, isolerade, motarbetade. Men vi är här. Vi är kvar. Och tillsammans arbetar vi fram ett gemensamt språk – ett språk som kan talas i en transnationell konversation om svarthet, solidaritet och den afrikanska diasporans varande i världen.

Afrofobirapporten – vad hände sen?

Två månader senare kom ett besked som länge efterfrågats av det afrosvenska civilsamhället: Ullenhag beställde en kartläggning och kunskapsöversikt över afrofobin i Sverige. I samband med beställningen tillkännagav han att det saknas en samlad kunskap i ämnet och att genom en ökad kunskap skapas möjligheter att bekämpa den rasism som drabbar afrosvenskar. Att det ska krävas skarp kritik från ett FN-organ för att Sveriges regering ska komma till en så grundläggande insikt säger en del om hur antirasism har bedrivits i våra politiska instanser.

Då kommer vi till frågan, vad hände med Afrofobirapporten? Hur har möjligheten den skulle utgöra för att bekämpa den rasism som drabbar afrosvenskar förvaltats?

Svaret på den frågan är dessvärre, inte alls, åtminstone inte av departementet och regeringen som beställde den. Under de sju månader som varade mellan det att rapporten överlämnades och regeringen avträdde togs inga beslut till åtgärder utifrån rapporten. Detta trots att den redogör för distinkta skillnader i levnadsvillkor, som att män födda i Afrikas horn har 19 procent lägre lön än män födda i Sverige trots samma utbildningsnivå. Siffran kan jämföras med det standardiserade lönegapet mellan kvinnor och män som ligger strax under 10 procent till männens fördel. Mönstret återkommer genomgående i arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och andra välfärds- och jämlikhets indikatorer.

För en regering som tar rasdiskriminering på allvar skulle dessa siffror väcka en insikt av frågans akuta tillstånd. Dessvärre har så inte varit fallet, de uppenbara skillnaderna i levnadsvillkor som går längs rasmässiga linjer har inte ens varit ett ämne som ingått i den offentliga debatten. Det är ett talande exempel på hur åsidosättandet av ras som en betydelsefull faktor i bland annat diskrimineringslagstiftningen är en kontraproduktiv inställning.

I den offentliga debatten som har följt efter rapporten har rubrikerna och fokusen istället i princip uteslutande varit på de ökande hatbrotten. Dessa brott förtjänar uppmärksamhet och är också ett utfall av hur föreställningar om ras fortfarande är gångbara i dagens Sverige. Det problematiska är orsaken till varför frågan om hatbrotten har fått ett visst genomslag medan de strukturella och ökande skillnaderna i levnadsvillkor inte har fått det.

Vid en översyn av det offentliga samtalet i såväl liberala som vänstermedier är det svårt att dra en annan slutsats än att fokus på hatbrott, till skillnad mot de ökande skillnaderna i levnadsvillkor som går längs rasmässiga linjer, ryms inom narrativet av ett antirasistiskt Sverige. Det upprätthåller en självbild av Sverige där rasism enbart kommer till uttryck i isolerade händelser och rasismens agenter kan begränsas till Sverigedemokraterna, Svenskarnas parti och andra mer eller mindre perifera delar av befolkningen. Det kräver inget bortom ett avståndstagande av hatbrott och de som begår dem. Allra minst kräver det en genomgående granskning av rasmässiga maktstrukturer.

För att se det absurda i det förhållningssättet kan ett tankeexperiment göras. Föreställ er en verklighet där jämställdhetspolitik inte funnits. En verklighet där politiker och massmedier begränsar könsmaktsordningens agenter till män som misshandlar kvinnor och bär på uttalat kvinnofientliga åsikter. Vilka samhällsåtgärder skulle en sådan förhållning motivera? Toleranskampanjer där män lägger upp ”rör inte min kompis”-dekaler, släpper ballonger mot kvinnovåld, startar upp kvinnliga bandylag för att integrera kvinnor in i manssamhället och uppmanar oss till att prata om kvinnofientlighet i fikarummen? Kan dylika åtgärder betraktas som goda insatser för att komma till bukt med patriarkala maktstrukturer?

Ungefär så har bekämpandet av rasmaktordningen sett ut. Den styvmoderliga behandlingen av Afrofobirapporten är inte unik. Statliga offentliga utredningar har också behandlats på liknande sätt, även av en socialdemokratiskt ledd regering. Jag tänker på Det blågula glashuset – strukturell diskriminering i Sverige, (SOU 2005:56), och den omfattande utredningen om makt och strukturell diskriminering som sammanfattades med Integrationens svarta bok, (SOU 2006:79). Detta är alltså inte uteslutande ett borgerligt fenomen.

En förklaring till den styvmoderliga behandlingen kan sammanfattas med två ord; politisk (o)vilja. Våra makthavares agerande hittills visar en påfallande otillräcklig beslutsamhet att komma till bukt med rasdiskriminering. Frederick Douglass ord gör sig påminda här; makt avträds inte för annat än makt. Bristen på politisk vilja speglar alltså maktrelationerna i samhället och vilken maktposition afrosvenskar har.

Samtidigt ska det sägas att det finns en motkraft som gradvis håller på att bli starkare. I dessa kretsar har Afrofobirapporten använts flitigt. Till exempel hade Rummet en veckas tema om rapporten, afrosvenska radio- och tv-journalister uppmärksammade den, ett flertal organisationer hade den som underlag när de utformade projekt och riksdagsledamöter dito när de utformade motioner.

I Malmö har det afrosvenska civilsamhället, genom att referera till Afrofobirapporten, verkat för att Malmö stad ska påbörja en förstudie om att bland annat inrätta ett kunskapscenter om afrofobi. Likaså har rekommendationen om en omfattande kunskapsinsats mot rasism från Afrosvenskarnas Riksförbunds alternativrapport till CERD letat sig fram hela vägen till regeringsförklaringen.

Att den nya regeringen har deklarerat att den ska arbeta mot afrofobi är välkommet. Det är för tidigt att bedöma om det är en läpparnas bekännelse eller om effektiva riktade åtgärder kommer att vidtas. Något som dock är säkert är att vi som vill se riktade åtgärder förverkligas, inte kan luta oss tillbaks och förlita oss på regeringens goda vilja. Tvärtom måste vi fortsätta vårt arbete med en oförminskad takt och påminna oss om den enkla men ack så sanna devisen; utan kamp finns det inga framsteg.

Alla rasifieras!

På nittiotalet kallade vi oss för svartskallar. Därefter började vi använda ordet blatte om oss själva. Sedan några år tillbaka är det rasifierad som gäller. Eller?

Själv vägrar jag att kalla mig för rasifierad för att benämna skillnaden mellan mig själv och människor som passerar som vita i denna värld. Vitifierade människor rasifieras i samma utsträckning som jag – vilket jag här prövar att belysa genom att kalla dem just vitiferade istället för bara vita – och jag vill inte vara den som återigen bär bördan av rasbegreppet. Faktum är att jag upplever det som våldsamt när vitifierade människor kallar mig för rasifierad, och jag vill med all kraft som språket kan mobilisera skicka det ordet tillbaka till dem.

Rasifiering är enkelt uttryckt en social process som innebär att en viss befolkningsgrupp kategoriseras utifrån ras. Även andra saker, såsom städer och yrken, kan rasifieras och på så vis fyllas med mening kopplad till ras. Själv är jag litteraturvetare och undersöker hur fiktiva kroppar görs meningsfulla som vita och icke-vita i böcker, eller med andra ord hur de rasifieras genom litterär gestaltning. Att rasifiera innebär alltså att tillskriva någonting betydelser som har med ras att göra, på samma sätt som att köna innebär att fylla det med mening kopplad till kön.

Jag har inget emot ordet ras i sig. Tvärtom är jag, som adopterad och icke-vitifierad, beroende av det för att beskriva det förtryck jag utsätts för i Sverige idag. Jag är medveten om att det finns andra icke-vitifierade människor som vänder sig mot bruket av ordet, och jag tror att vi helt enkelt måste acceptera att alla som utsätts för rasism inte har samma erfarenheter och därmed inte heller samma språk för att förstå dessa erfarenheter. Jag har heller inget emot att göra om substantivet ras till ett verb, som när man säger ”att rasifiera”. Tvärtom är det nödvändigt för att visa på att ras är något som görs i en ständigt pågående process människor emellan.

Det jag vänder mig emot är att så länge bara icke-vitifierade människor omtalas som rasifierade så osynliggörs skapandet av vithet. Vit är ingenting man föds till, det är någonting man blir, bland annat genom att ens kropp tillskrivs betydelser kopplade till ras. Författaren Toni Morrison har uppmanat antirasistiska forskare att inte endast studera rasism i relation till den underprivilegierade situationen, utan också i relation till den privilegierade. Kritiska vithetsstudier undersöker hur vithet skapas inom olika områden, och det går inte att bortse ifrån att ras är ett nödvändigt begrepp för att förstå även vitifierade människors kroppslighet i en kolonial värld.

Berättelsen om den vita rasen formulerades på 1800-talet i den ariska myten om ett ädelt folk som emigrerade från Indien till Europa och grundade en vit kultur i det antika Grekland. Det är ingen tillfällighet att den här myten bygger på föreställningar om härstamning snarare än kroppsliga kännemärken, eftersom vitheten är en flykt undan kroppen. Vitifierade människor anses i en rasistisk förståelse av världen äga större vilja, framåtanda och självbehärskning än andra, och de kan på så vis överskrida den egna kroppen och frigöra sig från rasbegreppet. Denna maktlogik vill jag inte medverka till genom att uteslutande benämna mig själv och andra som utsätts för rasism som rasifierade. Alla människor som lever i en kolonial värld rasifieras, vitifierade såväl som icke-vitifierade, men på skilda sätt och med olika konsekvenser.

Nu förstår jag emellertid att den rasifiering som drabbar icke-vitifierade människor på ett så markant sätt skiljer sig från den som vitifierade inbegrips i att ett särskilt ord för denna process är nödvändigt. Vid sidan av den betydelse av ordet rasifiera som jag förespråkar, vilken omfattar alla mänskliga kroppar och vilken har likhet med ordet köna, erkänner jag en annan innebörd i ordet såsom det används på svenska idag. Denna andra betydelse omfattar endast icke-vitifierade kroppar och betecknar en objektifierande process. Som sådant har detta andra rasifieringsord mer likheter med ordet sexualisera än med ordet köna.

Kanske kan vi låta dessa båda rasifieringsord, det ena med dragning åt att köna och det andra med dragning åt att sexualisera, finnas sida vid sida? För att tydliggöra skillnaden skulle vi kunna tala om omarkerad respektive markerad rasifiering, där den omarkerade rasifieringen omfattar vitifierade och den markerade omfattar icke-vitifierade – eller med andra ord omarkerat och markerat rasifierade människor. På så vis skulle ett vetenskapligt begrepp kunna fungera sida vid sida med en aktivistisk term, och båda skulle kunna fyllas med ett politiskt innehåll i Sverige idag.

Lästips:
Dyer, Richard: White (1997)
Morrison, Toni: Mörkt spel. Vithet och den litterära fantasin (1993)

Debatt: SVT understödjer rasism mot asiater

Tobias Hübinette och Lisa Wool-Rim Sjöblom menar att  det är dags för SVT att sluta hylla Killinggängets “gulinghumor”.

Varje år den 29 maj uppmärksammas ett av den samtida populärkulturens och den svenska humorhistoriens mest odödliggjorda och klassiska nummer, nämligen sketchen ”Mina sjungande ko-l-eanska adoptivpä-l-on” som Killinggänget uruppförde i SVT-programmet Nilecity 1995. Datumet är ett rent nonsensdatum samtidigt som det råkar vara Killinggänget-medlemmen Andres Lokkos födelsedag: i den så populära sketchen är det tänkt att de två karaktärer som ska föreställa två koreanska adoptivföräldrar likt robotar eller maskiner ska kunna en sång per datum, d v s 365 sånger, men i praktiken framkommer det att de nog bara kan en sång kopplad till den 29 maj, vilken är Lou Reeds Walk on the Wild Side, alternativt att den adopterade sonen vill att de just ska sjunga den sången. Sketchen har blivit så folkkär att människor själva kan iscensätta den på middagar, partyn och sociala sammankomster, och gärna just den 29 maj, förutom att den regelbundet repriseras och uppförs på olika scener. Dessutom uppmärksammas sketchen varje år på och via olika digitala forum och plattformar just den 29 maj, då nya hyllande kommentarer och inlägg postas på bl a på Youtube.

Eftersom programmet Nilecity firar 20-årsjubileum i år, vilket SVT uppmärksammar på olika sätt under året, tweetade SVT Play ut ett klipp av sketchen till sina 23 000 följare i äkta “fanservice åt svenska folket”-stil såsom sig bör för ett public företag som SVT på förmiddagen den 29 maj med det glada tillropet ”Glad 29:e maj! #nilecity”, och hela sketchen sändas på kvällen samma dag i SVT1-programmet Roliga timmen på bästa sändningstid under fredagsmyset, och avsnittet repriserades också dagen därpå.

”Mina sjungande ko-l-eanska adoptivpä-l-on” har sin egen förhistoria som upphovsmannen Henrik Schyffert själv har berättat om i ett radioprogram. Delar av den legendariska komikergruppen Killinggänget ska ha haft osannolikt kul åt en adopterad koreansk man som sjöng karaoke och bl a just sången Walk on the Wild Side på en Finlandsfärjafärd, och dagen därpå skrev gänget sketchen där en vit pojke som kallas Lol Tolhurst, spelad av Robert Gustafsson, har adopterats av två koreaner spelade av Johan Rheborg och Henrik Schyffert, och vilka är utstyrda i päronmunderingar för att understryka att de just är föräldrar. De båda koreanska adoptivföräldrarna sjunger sedan Lou Reeds sång med en mycket grov ”asiatisk” accent (”Take a walk on the wassa…”), kan inte skilja på ”r” och ”l”, kisar överdrivet med ögonen och ser ut att ha så kallade ”buckteeth”. Det som har skrivit in numret i den svenska humorhistoriens egen moderna kanon är just kombinationen av klassisk så kallad ”gulinghumor” genom användandet av några av de mest kända rasstereotyperna av asiater och den omvända adoptivfamiljssituationen som utgår från en transfobisk transrashumor: Vad skulle hände om en vit svensk adopterades av två koreanska föräldrar?

Skärmavbild 2015-06-02 kl. 18.54.13

Bortsett från att förhistorien till sketchen rimmar illa med dess innehåll mot bakgrund av att alla landets 10 000 adopterade koreaner talar svenska flytande och säkerligen inte bryter eller har svårt att skilja mellan ”r” och ”l”, och trots att en av medlemmarna i Killinggänget själv har en syster som är adopterad från Korea, så är ”Mina sjungande ko-l-eanska adoptivpä-l-on” inget annat än ett hån mot landets alla 55 000 utlandsadopterade och alla 180 000 asiater inklusive deras anhöriga. Vad är det egentligen som är så kul med adopterade liksom med en ”omvänd” adoptivfamilj? Och vad är det som är så kul med asiater?

Henrik Schyffert, som idag är känd för att vara antirasist, delade själv SVT-klippet på sin Facebook-fansida den 29 maj, som inom ett dygn genererade hela 6412 gillanden, 1487 delanden samt 779 kommentarer, varav i praktiken samtliga var odelat positiva. Dessutom fortsätter både Schyffert och Robert Gustafsson att driva med asiater än idag och därmed hålla den stolta svenska ”gulinghumor”-traditionen med anor från Verner Ölund, Astrid Lindgren, Monica Zetterlund, Evert Taube och Povel Ramel levande in i våra dagar.

Den ”gulinghumor” och det förakt för asiater som ”Mina sjungande ko-l-eanska adoptivpä-l-on” uttrycker på ett närmast övertydligt sätt fortsätter att masspridas genom allehanda konstformer, medier och kanaler, och plågar alla oss svenska asiater i vår vardag när icke-asiater, tyvärr både vita och icke-vita svenskar, ibland vid blotta anblicken av oss kan börja peka på, flina och ropa nedsättande tillmälen åt oss vid de mest oväntade tillfällen. Det finns här klara paralleller till den antisemitiska humorn som liksom ”gulinghumorn” var mer eller mindre fullständigt vardagligfierad under första hälften av 1900-talet, och som också uppfattades som en slags folklig ”sparka uppåt”-humor och riktades mot judars kroppar på ett synnerligen illvilligt och nidbildsartat sätt.

Men till skillnad från den antisemitiska humorn dyker förlöjligande och förminskande skämt om asiaters utseenden och beteenden upp om och om igen i radio och teve, i tidningar och tidskrifter, i reklam- och spelfilmer, i digitala medier och på internet och i shower och scenkonstföreställningar, och de sägs vara både harmlösa, ”positivt” exotiserande och nästan lite ”gulliga” förutom att de har utvecklats till en slags obligatorisk stapelgenre inom den samtida svenska humorvärlden och populärkulturen. Att denna ”gulinghumor” är så folkkär just i Sverige blir dessutom desto märkligare mot bakgrund av alla de tiotusentals vita svenskar som har adopterat asiatiska barn och gift sig med asiatiska kvinnor: faktum är att inget annat folk i västvärlden proportionellt sett har adopterat och gift sig med så många asiater som just svenskarna.

Problemet är dock att för alla oss asiater, och särskilt för alla oss adopterade asiater som är uppväxta här i Sverige, är de rasstereotyper som ”gulinghumorn” bygger på och levandegör i princip de enda tillgängliga representationerna som finns att tillgå för oss att spegla oss i i dagens Sverige. Tänk efter själv: hur många asiater har du sett i en svensk teve-serie, teaterpjäs eller spelfilm? Och hur många asiatiska skådespelare, musiker, artister eller komiker i Sverige kan du räkna upp?

Det är ett statistiskt faktum att under de senaste 20-30 åren har långt fler vita svenskar som har iscensatt asiater i yellowface-utstyrsel såsom Jarl Borssén, Björn Skifs, Åke Cato, Sven Melander, Carola Häggkvist, Mi Ridell, Johannes Brost, Anders Lundin, Sissela Kyle, Robert Gustafsson, Henrik Schyffert, Johan Rheborg m fl m fl varit synliga i svensk teve, i svensk film och på svenska scener än det motsvarande antalet svenska asiater. Tyvärr verkar ingenting peka mot en förändring på denna front: Den svenska ”gulinghumorn” är minst lika folkkär som aldrig förr, och även i vänster- och antirasistsammanhang kan denna rashumor visa sitt fula tryne i form av exempelvis vänsterradikala och frigjorda pjäser som uppförs av fria teatergrupper.

SVT:s senaste hyllning till och sändning av ”adoptivpä-l-on”-sketchen bidrar till att fortsätta att spä på föraktet och vardagsrasismen mot alla oss svenska asiater. Allt detta rimmar illa med det antirasistiska mångfaldsarbete som SVT nyligen så stolt har sjösatt med buller och bång, och som till och med har erhållit kritik från borgerligt håll för att vara alltför radikalt.

Tobias Hübinette, docent och forskare i kritiska ras- och vithetsstudier, och adopterad från Korea
Lisa Wool-Rim Sjöblom, illustratör och serietecknare, och adopterad från Korea

Svensk anti-extremism och stigmatiseringen av antirasism

Foto: Victor Pressfeldt

Foto: Victor Pressfeldt

Är Sverige på väg tillbaka till 1990-talets nivåer av högerextremt våld? Kanske är det vår tids korta historiska minne som gör att många i Sverige tror att terrorism är ett fenomen som uppstod den 11 september 2001. Oroväckande nog är det bara ett fåtal som minns den fruktansvärda tid som Sverige gick igenom på 1990-talet.

På 1990-talet utgjorde ”kostymnazisterna” i Sverigedemokraterna (SD) – efterföljarna till nynazistiska Bevara Sverige Svenskt – en av bitarna i ett pussel som i övrigt utgjordes av öppet våldsbejakande organisationer som Riksfronten, Stormnätverket, Nationalsocialistisk Front (NSF) och Vitt Ariskt Motstånd (VAM).

I dag kan man i stort se samma mönster, med en avgörande skillnad. Sverigedemokraterna, som sedan 2005 leds av Jimmie Åkesson, ses inte längre som hemmahörande i samhällets ytterkanter. Genom att ta avstånd från sina nynazistiska rötter samtidigt som partiet håller fast vid sin traditionella xenofobi och antimuslimska rasism har SD skapat sig en ny image som ett migrationskritiskt parti, liknande Dansk folkeparti. Med 20 ledamöter i riskdagen tenderar partiet att provocera snarare än att öppet försvara våld.

SD:s satsning på den parlamentariska vägen till makt har haft konsekvenser både för den svenska politiska kulturen i allmänhet och för politikens utkanter, där högerextremismen har blivit mer fragmenterad och mer våldsam till följd av SD:s framgångar. En del tidigare SD-medlemmar har gått över till Svenskarnas parti, SvP. Andra rörelser på högerkanten är Swedish defence league och Svenska motståndsrörelsen, SMR, som de senaste två åren stått för en hot- och våldskampanj riktad mot antifascister och till och med framstående socialdemokrater.

Lyckligtvis har Sverige ännu inte återgått till den bombkampanj och terror som extremhögern stod för under 1990-talet. Men en växande antirasistisk, antifascistisk rörelse riktar strålkastarljuset mot något som många av offren uppfattar som en tidig form av terror. Alla varningstecknen finns där – Peter Mangs skjutningar i Malmö, attacker mot asylmottagningar, rasistiska och homofobiska incidenter, ett ökat antal attacker mot moskéer och judiska gravplatser. En rad personer längs med hela den politiska skalan har också utsatts för attentat. Mona Sahlin utsätts regelbundet för hot på gatan av nynazister som kallar henne ”förrädare”. I januari i år misshandlades en 16-åring medlem av SDU, som hade uttryckt sitt stöd för invandring offentligt, av två män med rakade huvuden. I Finspång hittade en kvinna en yxa som var fastkilad i hennes dörr intill en Davidsstjärna och det ditklottrade meddelandet ”Försvinn”. I september 2013 attackerades en afrosvensk man på en gångbro i Malmö och antirasisten Showan Shattak och fyra andra misshandlades efter årets 8 mars-demonstration i Malmö.

När man ser på dagens Sverige genom 1990-talets lins infinner sig en oroväckande känsla av déjà vu. På 1990-talet samlade fascister på sig vapen och sprängämnen, skapade kontakter i Europa och övriga världen, och vissa reste utomlands för att agera legosoldater. I dag stoltserar både Svenskarnas parti och Nordisk ungdom med sina kopplingar till Gyllene gryning, vars grekiska politiska ledare just nu sitter i fängelse för att ha startat en brottslig organisation, samt för vapenbrott. Det är känt att minst fyra svenska nynazister kämpar med den ukrainska insatsstyrkan Azod, vars flagga innehåller nazistiska symboler och vars mål är en fascistisk diktatur i Ukraina. Svenska Ukrainafrivilliga stoltserar med sin insats för att ”skapa ett fascistvänligt Ukraina” och därmed ”säkra framtiden för våra vita barn”.

På 1990-talet var Sverige internationellt känt som en av världens största producenter av rasistiskt material och vit makt-musik. I dag är sociala medier den främsta kanalen för samma typ av hat.  Statens Medieråd rapporterade 2013 att de sju mest lästa högerextrema sajterna i Sverige har 145 000 unika besökare per dag, sju gånger fler besökare än alla riksdagens politiska partier sammanlagt.

Blinda fläckar, samhällets normer och strukturell rasism

Men var står underrättelsetjänsten och polisen i allt det här? På 1990-talet fick Sverige kritik från den antifascistiska tidskriften Searchlight för lathet inför det fascistiska hotet. Searchlight hävdade att Sverige var det enda landet i Europa där terrorister fick polistillstånd för att hålla torgmöten. Samhällets normer var onekligen alltför toleranta mot nynazismen. Inom socialpolitiken sågs högerextrema skinnskallar som offer som behövde föras tillbaka in i mittfåran med hjälp av ”positiv nationalism”. Medan problemet med organiserad fascism i Sverige bagatelliserades, beskylldes antirasister ofta för att göra saker värre genom att ”stämpla” och ”stigmatisera”. Stiftelsen Expo, som Stieg Larsson var med och grundade 1995, må vara hyllad i dag, men under sina första år stämplades den som splittrande. Ur Expos synvinkel på 1990-talet var polisen en del av problemet genom sitt systematiska misslyckande med att skydda medborgarna från högerextremt våld.

Har sakernas tillstånd förändrats i någon större omfattning? Svaret från Sveriges växande antirasistiska, antifascistiska rörelse blir ett rungande nej. Även utifrån går det att konstatera att inget tydligt brott med det förflutna har gjorts, utan att kulturella normer med en övertolerans mot fascism på många sätt har fortsatt. Men det som verkar annorlunda i dag är uppsvinget för aktivism mot strukturell rasism inom polisen, och myndigheternas defensiva respons. Tydligen ses de som synliggör rasism eller kräver reformer inom polisen som ett hot.

Ett antal fall har avslöjat strukturell rasism inom polisväsendet och kopplingar görs mellan rasprofilering, polisens misslyckande med att komma tillrätta med rasistiskt våld och en större institutionell brist på respekt för minoriteters medborgerliga rättigheter. Först handlade det om kontroversen kring Operation Reva. Sedan dog en 69-årig man i häktet i maj 2013 efter att ha blivit skjuten i huvudet i sitt hem av poliser i Husby. I september 2013 avslöjades Skånepolisens så kallade romregister som innehöll namnen på över 000 romer varav många var barn. I november samma år publicerade Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, SIN, sin officiella utredning om registret där det slogs fast att det var baserat på brottslighet, inte etnicitet och att registrets ursprungliga, legitima syfte var att förebygga brott.

SIN:s slutsatser visar på en sluten tankeprocess och en stark tendens bland makthavare i Sverige att förneka att strukturell rasism existerar. SIN-utredarna utgick ifrån den farliga och stereotypa idén att det i sig var legitimt att sammanställa en databas över romer. Sedan bagatelliserade de farorna med att hantera data som grundar sig på rasistiska fördomar, för att legitimera ett system av rasprofilering som både är självbevarande och smittsamt. Ett register som började med insamling av data över romer som inte nödvändigtvis dömts för något brott, men bara misstänktes för brottsligt samröre, ledde till insamlandet av allt mer data över icke-romer vars enda brott var samröre med romer, antigen genom giftermål eller andra ”sociala relationer”. Detta understryker att romer i Sverige ses som en ”misstänkt grupp”. Medan regeringen till en början accepterade SIN:s slutsatser, finns en strimma av hopp i det faktum att JO har uttryckt sitt missnöje med SIN och att en ny utredning verkar sannolik.

Det går att se ett samband mellan 1990-talets fullständiga misslyckande med att lagföra våldsamma fascister och myndigheternas svaga system för att hantera hatbrott i dag. Under 1990-talet behandlades rasism som bidragande faktor vid våldsbrott allt för ofta utifrån förövarens perspektiv. Sociala problem och avsaknad av en positiv identitet sågs som förmildrande omständigheter kring brottet. I dag må vi ha gjort framsteg i bemärkelsen att rasistiska våldsdåd behandlas som hatbrott av polisen. Men allt för ofta sammanfaller domen vid hatbrott inte med det faktiska brott som har begåtts. Det tycks definitivt vara fallet när det gäller attacken på gångbron i Malmö, som polisen tydligt betecknade som ett rasistiskt hatbrott. Ändå lades åtalet för själva hatbrottet ner. När det gäller det livshotande knivdådet mot Showan Shattak, har antirasister hävdat att ”nazisterna uppenbarligen hade letat efter möjliga offer hela kvällen” och att om polisen hade agerat mer proaktivt hade de kunna förebygga mordförsöket.

Säkerhetspolisen Säpo tycks se terrorism som en utländsk import. Arun Kundnani konstaterar att detta är västerländska underrättelsetjänsters främsta reflexartade respons. De betraktar terrorism som en extern ideologisk skapelse med rötterna i en främmande kultur, som placeras i en ”i grunden vänligt sinnad västerländsk kulturell miljö”. När Säpo i februari fick frågan från Expressen varför de inte följde fascister som reste till Ukraina blev svaret att ”Säkerhetspolisen intresserar sig endast för svenskar som reser för att delta i terrorrelaterad verksamhet i andra länder (exempelvis al-Qaida-inspirerade grupper i Syrien).”

Samtidigt växer antifascismen inte bara bland aktivister på gatan, utan som grundvärdering hos samhällets breda lagrer. Feministiskt initiativ fick fem procent av de svenska rösterna till EU-parlamentet med sin paroll ”Ut med rasisterna, in med feministerna”. FI red på en våg av antirasistiska aktiviteter, inte bara bland unga idealistiska antifascister utan även bland yrkesverksamma och inom offentlig sektor. Varje gång SD har försökt att besöka skolor och andra offentliga verksamheter har de mött motstånd. När SvP meddelade att de tänkte hålla en första maj-demonstration i Jönköping slöt hela staden upp bakom motrörelsen. Och i samband med Jimmie Åkessons valturnéer under året har tusentals personer i hela landet samlats på gatorna för att bokstavligen vända ryggen åt partiledaren.

Partiskhet och förvrängningar

Vad har då regeringens svar på denna uppgång i antifascistisk aktivitet varit? Den antirasistiska mobiliseringen på gatorna växer. I brist på polisskydd är många, särskilt ungdomar, måna om att försvara antirasistiska värderingar och bryta mot normen som tolererar rasism. De försvarar det offentliga rummet, är kritiska mot polisens sätt att förhålla sig till nynazister och anklagar dem för passivitet gentemot rasistiskt våld. Samhället blir allt mer polariserat. Och justitiedepartementets svar är framför allt ett handlingsprogram som konstigt nog ignorerar evidensbaserade förhållningssätt och istället ser vänsterextremt, högerextremt och islamistiskt våld som del av samma fenomen.

Trots att Sverige endast har upplevt ett fall av dödlig islamistisk terror – självmordsbombarens attack mot centrala Stockholm december 2010 då förövaren dog och två personer skadades – har underrättelsetjänsten inte gjort någon hemlighet av det faktum att deras enda fokus är radikaliseringen av unga muslimer, vilket konstateras ovan. Justitiedepartementets nationella handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism från 2011 kan vid en första anblick verka mer balanserad och därmed mindre ideologisk. Men vid en närmare läsning uppenbarar sig en strukturell partiskhet utifrån departementets val att se så kallade autonoma rörelser, vit makt och islamism som jämställda hot. Därefter blir fördomarna mot unga tydliga, då vi får veta, helt utan belägg, att sympatisörer både till höger och vänster har en liknande åldersprofil där ”anti-demokratiska attityder” får ”ett visst fotfäste bland vissa grupper av unga”. I resten av rapporten behandlas vänstern (orättvist) som det klart allvarligaste hotet. Högerextremismen begränsas till vit makt-rörelsen, samtidigt som anti-jihadister och andra nynazistiska och fascistiska trender, inte minst SD, utelämnas, och utvärderas som ett hot på nedgång som härstammar från en liten subkultur ”alltför svagt för att utmana vårt demokratiska systems grundläggande funktioner”. Samtidigt analyseras de autonoma inte som en rörelse men som en ”miljö” som är fientligt till ”marknadsekonomin”.

På så sätt inkluderas en rad aktiviteter på vänsterkanten i en allomfattande definition av autonom våldsextremism. Alla vänstersympatisörer blev därmed potentiella våldsextremister, från anarkister till fredsaktivister, från miljökämpar till djurrättsaktivister, från de som stödde antiglobaliseringsrörelser till de som kämpande emot ”sexualiseringen av det offentliga rummet” (det vill säga feminister) eller de som hyste ”anti-amerikanska känslor” eller ”starkt negativa attityder gentemot Israel”. Rapportförfattarna antydde att det var sådana ”autonoma” aktioner som var det största hotet mot demokratin i Sverige, eftersom våldet som utfördes av unga vänsteraktivister (till skillnad från högerextrema) var planerat och den autonoma rörelsen hade både ”intention och kapacitet” att störa samhällsordningen, inrikta sig på företagare och entreprenörer samt hota demokratiskt valda politiker, främst från SD. Regeringens 15 punkter för att motarbeta högerextremism riktar sig främst mot ungdomar. Det tycks inte möjligt att någon som är äldre än 25-årsåldern skulle kunna vara ideologiskt driven eller extremist.

Sedan 2011 har Birgitta Ohlsson (FP), EU- och demokratiminister och en av rapporternas medförfattare, fortsatt sitt korståg mot unga människor, samtidigt som hon försökt att verka mer balanserad genom att modifiera sin tidigare analys av hotet från högerextremister. Hennes departement fick en del kritik efter en utredning bestående av femton experter på extremism. När slutsatserna publicerades i december 2013 under titeln När vi bryr oss – förslag om samverkan och utbildning för att effektivare förebygga våldsbejakande extremism, tog tre av experterna avstånd. I en artikel på DN debatt påpekade Expos chefredaktör Daniel Poohl, forskaren Helene Lööw och Toleransprojektets grundare Christer Mattsson att de hade varit kritiska mot utredarnas förhållningssätt men att deras kritik inte hade tagits med i slutrapporten. Bland annat hade de alla vänt sig mot att olika former av extremism buntats ihop och påpekat att det inte bara gör dig blind för det som är specifikt för vänster-, höger- respektive islamistisk terrorism men också hindrar dig från att utveckla rätt verktyg för att motverka varje form av extremism för sig.

Poohl har framfört ytterligare tvivel kring rapportens rekommendationer till mig, för det första dess smala definition av politiskt våld, som oroar honom. Attentat mot asylmottagningar ökar i Sverige, men dessa och andra fall av rasistiskt våld behandlas inte som politiskt motiverade, säger han. Det betyder att rasistiska dåd som genomförs av vanliga medborgare utesluts från regeringens antiextrema ramverk. Rapportens fokus på unga människor var också djupt problematisk, menar Poohl, eftersom det bortser ifrån att fascismens ideologiska motorer i Sverige framför allt är äldre vita män. Han anser att samhällets farligaste ålderskategori bland männen är de som är över 50 år och upplever att de förlorar sina privilegier. Många av rapportens rekommendationer kretsade kring socialt arbete, där kommuner förväntades göra mycket av det förebyggande arbetet gentemot ungdomar. Men att lösningen på extremism skulle vara att bygga ut socialtjänstens befintliga arbetssätt, som används för att motverka sociala problem som drogberoende, alkoholism och psykosociala svårigheter, är en problematisk tanke, menar Poohl. ”Det bortser från hela frågan om ideologi som en faktor i våldsextremism”, säger Daniel Poohl. ”Just nu spelar ideologi roll. Den pragmatiska delen av den högerextrema rörelsen förespråkar inte våld, men en rad intellektuella propagerar för dess ideologi. Om du inte förstår den här skillnaden (att det inte bara handlar om att komma tillrätta med sociala problem), kan du inte vara effektiv.” Utifrån sett är förslagen om insatser från socialtjänsten förvånansvärt lika förhållningssättet hos det svenska Exit-programmet.

Harmoniseringen av statens och mediernas förhållningssätt

Hur är det då med svenska antifascister? Med tanke på att ministern vill att europeiska antiradikaliseringsprogram ska omfatta vänstern är det inte så långsökt att föreställa sig ett scenario där antifascister beskrivs i samma termer som nynazister, det vill säga som offer för en destruktiv subkultur, den här gången antirasistisk. Då skulle de erbjudas ett Exit-program med kognitiva behandlingar och tankeförändrande processer för att utforska deras missnöje och inte deras ideologi. Men än så länge finns det få tecken på att departementet ser antirasister som offer, tvärtom tyder allt på att främst rättsväsendets och polisens attityd mot antifascistiska manifestationer blir allt hårdare. Medierna intar också en strikt hållning där antifascistiska protester betecknas som exempel på vänsterextremism och fakta snedvrids. Uppenbarligen väljer medierna vinklingar som speglar regeringens inställning till att motverka extremism.

Redan i december 2013 syntes tecknen på en allt hårdare attityd från medierna i form av Sveriges Radios beslut att inte spela Kartellen och Timbuktus låt Svarta duvor & vissna liljor okommenterad, på grund av sin textrad om att ”dunka Jimmie gul och blå”. Redan innan dess hade en händelse på Södermalm i november 2013, då en 60-årig kvinna kastade en gräddtårta på Jimmie Åkesson, mötts av en oproportionerlig, nästan hysterisk respons, då en del tidningar beskrev kvinnans motståndshandling som ett betydande hot mot demokratin. Politiker på vänsterkanten uppmanades upprepade gånger att ta avstånd från kvinnans agerande. Förtroendevalda började att tala om att våldet inte begränsades till fascister utan spreds ”över det politiska spektrat” och jämförde dåd som nynazisters misshandel av en 16-årig flicka med att en härdad, vuxen politiker vars kännetecken var rasistisk provokation fick en tårta i ansiktet. Detta skulle vara komiskt, om det inte vore för statens historiska misslyckande när det gäller högerextrem terror.

En månad senare blev relationen mellan medierna och delar av den antifascistiska rörelsen än mer spänd. Den fascistiska attacken mot en fredlig demonstration i Kärrtorp i december 2013 beskrevs av Sveriges Television och flera ledande tidningar som ett gängbråk, ett slagsmål mellan två lika våldsamma grupper. En av de militanta antifascister som var på plats, som av rättsliga skäl här endast kallas Joel, knivskar en av fascisterna i ryggen och dömdes senare till sju års fängelse för mordförsök. Endast ett fåtal i Sverige har betecknat Joels agerande som legitimt självförsvar. Däremot har många kritiserat rätten, som vägrade att acceptera fascisternas provokation som ett argument för ett lindrigare straff. Och den hårda domen mot Joel har jämförts med de milda straff (i många fall endast månader i fängelse eller samhällstjänst) som tilldelats de nynazister som initierade våldet.

Sannolikheten för att antifascisterna ska få Exit-behandlingen verkar alltså liten. Samtidigt kan den svenska staten knappast visa sitt stöd för antirasistisk kritik som tydligt pekar ut staten själv som medskyldig till högerextremismens tillväxt.

Not: Liz Fekete tackar Lotta Holmberg för hjälp med research, Natacha López för läsning av ett tidigare utkast och till Paul Lappalainen för tålamod med att svara på frågor. Denna text är en förkortad version av en rapport skriven publicerad på brittiska Institute of Race Relations hemsida: www.irr.org.uk.

 

Abortmotståndare på frammarsch i krisens Spanien

En ung kvinna kommer fram till mig i folkmassan.
– Vill du donera lite pengar till vår kampanj? frågar hon samtidigt som hon sträcker fram en liten plastbebis.
Det är ”Ja till livet”-demonstration på Puerta del Sol, torget som utgör hjärtat i den spanska huvudstaden, och tusentals abortmotståndare har samlats. Den fem centimeter långa dockan ser ut precis som ett spädbarn och är enligt henne en exakt kopia av ett tolv veckor gammalt foster. Nu samlar organisationen hon är aktiv i in pengar för att kunna trycka upp tvålar i samma format. Tanken är att tvålarna ska skickas till alla Spaniens parlamentariker.

– De tror att de kan tvätta sina händer rena, men de är ansvariga för alla aborter som sker i det här landet, säger hon upprört.
Den spanska antiabortrörelsen har vind i seglen. I december förra året presenterade det konservativa regeringspartiet Partido Popular ett lagförslag som kraftigt inskränker aborträtten. Den nuvarande lagen instiftades så sent som 2010 när det socialdemokratiska partiet, PSOE, satt vid makten och innebär att Spaniens kvinnor har rätt till fri abort fram till graviditetsvecka fjorton. Om den nya lagen röstas igenom i parlamentet betyder det att abort endast kommer att vara tillåtet när graviditeten utgör en allvarlig risk för kvinnans hälsa eller om hon blivit våldtagen och polisanmält brottet. För att få göra abort av hälsoskäl kommer det dessutom krävas godkännande av två oberoende läkare som helt saknar koppling till abortkliniker. Det ska dessutom bli olagligt för abortkliniker att göra reklam för sin verksamhet.
Partido Popular kom till makten 2011 och eftersom de har egen majoritet i parlamentet kan de få igenom lagförslaget utan stöd från andra partier. Anledningen till att de dragit ut på processen och ännu inte antagit lagen var vårens EU-parlamentsval. Nu när det valet är över verkar det däremot dra ihop sig. Nästa år hålls både regionala och nationella val i Spanien och om regeringen vill vara säker på att få igenom sin lagförändring så gäller det att få det gjort innan valkampanjen drar igång.

19-åringarna Álvaro Ortega och Duarte Falcó startade för ett år sedan organisationen Más Vida, ”Mer liv”, Spaniens första ungdomsorganisation mot abort, eller ”för livet och moderskapet” som de själva säger. Jag passerar två portvakter i den marmorblänkande lobbyn innan jag hittar rätt hiss upp till familjen Falcós lägenhet.
– Förra året genomfördes 120 000 aborter i Spanien, det betyder att ett barn mördas var femte minut, säger Álvaro Ortega bekymrat.
Duarte Falcó förklarar att Más Vida stöder lagförslaget, men poängterar att de inte är helt nöjda eftersom de anser att abort aldrig borde vara tillåtet. Det positiva menar han är att lagen erkänner att det finns en konflikt mellan den oföddes rätt till liv och kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp. På soffbordet mellan oss ligger samma plastdocka som jag såg på manifestationen.
– Livet börjar vid befruktningen och kvinnans frihet att bestämma över sin egen kropp upphör när den går ut över någon annan, säger Duarte Falcó med raspig målbrottsstämma.

Álvaro Ortega menar att det finns en stor folklig opinion mot den nuvarande abortlagen och Duarte Falcó ser dagens lagstiftning som ett ideologiskt projekt som röstades igenom helt utan folklig förankring. Men gallupundersökningar visar snarare på motsatsen. I slutet på juni publicerade Spaniens största dagstidning El País en opinionsundersökning som visade att 60 procent av spanjorerna vill behålla nuvarande lagstiftning, samtidigt som bara 10 procent stödjer det nya lagförslaget.
Det kan alltså inte sägas vara av populistiska skäl som regeringspartiet Partido Popular försöker få till en förändring av abortlagstiftningen. Däremot är det möjligt att abortfrågan, i krisens Spanien, passerar under radarn för många väljare, samtidigt som abortmotståndarna är en välorganiserad, inflytelserik och högljudd väljargrupp. Más Vida är en del av den rörelsen och varje fredag åker Duarte Falcó och Álvaro Ortega till olika abortkliniker för att försöka övertala kvinnor att inte göra abort.

– Du har bara en minut på dig att övertyga kvinnorna om att det är fel, förklarar Álvaro Ortega.
Más Vidas utgångspunkt är att en kvinna alltid vill föda sitt barn och om hon väljer att genomgå en abort beror det på yttre förutsättningar, som bristande ekonomiska resurser eller press från partner och samhället.

– Vi ser på kvinnorna som kommer ut från klinikerna att de är ledsna. De tror att aborten ska få graviditeten ogjord, men det fungerar inte så. Efteråt känner de ett stort tomrum, medan kvinnor som i stället föder sina barn får ett motiv att fortsätta kämpa och vara glada. För alla vill ju ge sina barn värdiga liv, säger Duarte Falcó.

Den feministiska rörelsen har mobiliserat stort mot regeringens planer och ända sedan förslaget presenterades har det demonstrerats och genomförts aktioner runt om i landet. Även traditionellt konservativa institutioner som läkarkåren har slutit upp i försvaret av aborträtten. Tvärtemot Más Vidas syn menar man att det som får kvinnor att må dåligt efter en abort är det stigma som finns kring ingreppet. Man tror inte heller att lagen i sig kommer att minska antalet aborter nämnvärt, det som kommer att hända är i stället att de kvinnor som har råd reser utomlands för att avbryta sina graviditeter och de som saknar pengar hänvisas till inhemska illegala aborter.
Mercedes Rodríguez kom till Spanien som politisk flykting för 16 år sen. Hon skämtar om att den nyliberalism hon flydde från i Colombia nu har förföljt henne till Europa. Hon har nyligen blivit spansk medborgare, men nätverket Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, som hon är aktiv i, jobbar främst med migrantkvinnor som har uppehållstillstånd eller lever som papperslösa. Mercedes Rodríguez berättar att de troliga konsekvenser som målas upp med det nya lagförslaget, med osäkra illegala aborter, redan är verklighet för många av de kvinnor hon möter.

– Det finns mycket okunskap och felaktig information om abort, som bland annat gör att kvinnorna väntar för länge och går över gränsen för när legala aborter får göras, berättar hon bekymrat.

De senaste förändringarna i sjukvårdspolitiken har också lett till att migranters rätt till vård begränsats. 2012 tog den sittande regeringen bort papperslösas rätt till gratis sjukvård, med undantag för akut vård och mödravård. Nu är det upp till varje region att bestämma vilken tillgång papperslösa ska ha till den offentliga vården. De officiella förklaringarna till reformen var att det skulle spara den krisdrabbade spanska staten pengar, samt försvåra för medicinsk turism från fattiga länder. Men kritiker menar att de här argumenten inte håller. Flera studier har slagit hål på myten om medicinsk turism och sjukvården för papperslösa riskerar snarare att bli dyrare eftersom människor tvingas vänta med att söka vård tills deras tillstånd har blivit livshotande och därmed dyrare att behandla. Snarare verkar det handla om att försvåra livet för papperslösa invånare.
Mercedes Rodríguez menar att en ändring av abortlagen skulle slå extra hårt mot migrantkvinnor eftersom de oftast har det sämre ekonomiskt ställt och sällan har samma nätverk kring sig som spanska kvinnor.

– Det finns en så tydlig klassaspekt på förslaget. De som har råd kommer att kunna åka utomlands, medan vi som saknar medel tvingas till osäkra illegala aborter, som inte bara hotar vår hälsa utan också våra liv.
Det nya förslaget ger kvinnor som blivit gravida efter sexuella övergrepp rätten till abort, men bara om de polisanmäler händelsen. Enligt Amnesty International kan det leda till att papperslösa kvinnor förvägras även den rätten, eftersom de av rädsla för att bli utvisade inte vågar anmäla övergrepp till polisen.

– Det här lagförslaget osynliggör verkligheten. Aborter kommer alltid att ske, det som händer med ett förbud är att de blir farligare, säger Mercedes Rodríguez.

På frågan varifrån lagförslaget kommer svarar alla abortförespråkare jag träffar den katolska kyrkan. De nära banden mellan stat och kyrka knöts redan på 1400-talet när nationen Spanien bildades, och det var katolicismen som var den enande faktorn när de självständiga regionerna slogs samman. Under 1930-talet gjordes försök att bryta den katolska kyrkans särställning, men i och med den fascistiske diktatorn Fransisco Francos maktövertagande återtog den sin position. Under den 36 år långa diktaturen verkade staten och kyrkan i symbios, bland annat gavs kyrkan stor kontroll över utbildningsväsendet. Flera ministrar i den sittande regeringen sägs ha nära band till den katolska extremkonservativa ordern Opus Dei och det är också viktigt att komma ihåg att den katolska kyrkan besitter en enorm ekonomisk makt: de äger mark, fastigheter, banker och företag.

Brigida Ridruejo är 28 år gammal och jobbar på den antirasistiska organisationen SOS Racismo i Bilbao som verkar för papperslösas rättigheter i Baskien. Den spanska polisen är ökänd för att vara brutal och allra mest utsatta är migranter. Samtidigt saknar Spanien, till skillnad från Grekland med Gyllene gryning och Frankrike med Nationella fronten, ett stort öppet rasistiskt parti. Men snarare än att det beror på att landet är mindre rasistiskt menar de jag träffar att det handlar om att regeringspartiet Partido Popular är så stort att dessa strömningar får plats där, allt ifrån liberaler till ultrakatoliker till den yttersta fascistiska högerkanten. Och när det kommer till den nya abortlagen menar alltså de flesta att det är kyrkan som fått diktera.

– Så som de ser det är vår uppgift som kvinnor att föda och uppfostra barn. I och med det här lagförslaget så försöker staten återigen ta kontroll över våra kroppar. Och det här att kyrkan och regeringen inte är emot abort utan för livet är bara skitsnack. De bryr sig fram till att barnet är fött, men sedan kan folk få leva under hur dåliga förhållanden som helst, säger hon upprört.

Samma dag som jag träffar Brigida Ridruejo släpper organisationen Caritas en rapport som placerar Spanien på andra plats över länder i Europa med högst barnfattigdom. Bara i Rumänien finns fler fattiga barn. Det kan tyckas märkligt att regeringen i ett sådant läge vill frånta familjer rätten att bestämma över hur många barn de vill ha och känner att de kan ta hand om, att de i den situationen ändå låter kyrkan få så stort inflytande över lagstiftningen. Flera personer jag träffar säger att det därför är nödvändigt att se längre än till katolicismen för att hitta en förklaring till varför detta sker just nu. De menar att det är nödvändigt att koppla ihop de patriarkala strukturerna bakom lagförslaget med det ekonomiska systemet. Säger att det ligger i kapitalismens intresse att kontrollera kvinnors kroppar, eftersom marknaden behöver foglig arbetskraft. Att vinna kontrollen över reproduktionen har varit ett av de enskilt viktigaste stegen för kvinnlig frigörelse, och frigörelsen hotar den rådande ordningen.

Lagändringen kan också ses som ett desperat svar på den negativa befolkningsutveckling som präglat Spanien sedan den ekonomiska krisen slog till 2008. Utvandringen ökar samtidigt som födelsetalen sjunker. Många tycks resonera på samma sätt som Brigida Ridruejo.
– Om jag inte kan erbjuda mina barn ett värdigt liv så tänker jag inte skaffa några. Hur förväntar de sig att jag ska föda barn när jag vet hur mycket de skulle behöva kämpa?

Besinningslöst våld: dramatik och etik

I lite mer än fyra år levde jag tätt inpå en massmördare – eller rättare sagt en terrorist. Jag träffade honom aldrig men jag drömde om honom. Bilden av hans ansikte flöt runt som en badboll i mina tankar, försvann emellanåt, dök upp i tid och otid. På mitt slutseminarium, den sista stora bedömningen av avhandlingens manus innan slutspurten sätter in, sa läsaren att hon inte ens kunde ta hans namn i sin mun utan att må illa. Att hon inte förstod hur jag stod ut med det namnet, att jag måste må skit som mötte det varje dag.

Jag nickade, ”ja, jo, det är ju ganska jobbigt”, men samtidigt skämdes jag. Egentligen bekom det mig inte särskilt mycket längre. I början var namnet som en konstant klump i magen. Men nu hade jag vant mig. Det hade blivit ett namn som vilket som helst. Precis som våldet hade blivit forskningsmaterial och de döda kropparna teoretiska resonemang.

Anders Behring Breivik. Jo, visst ryser jag litegrann, fortfarande. Eller kanske snarare igen. Nu när forskningen är över, avhandlingen tryckt och klar och disputationen är avklarad. Fram- förallt när han omnämns i media eller när jag ser hans ansikte i tidningen eller på tv – då blir han verklig på ett helt annat sätt än han var under doktorandtiden.

Dock handlar min avhandling inte så mycket om Breivik själv som om en viss diskurs som växte fram omkring honom åren efter terrordådet. Böcker och artiklar – av bland andra Åsne Seierstad, Aage Borchgrevink, Karl Ove Knausgård och Toril Moi – som med en närgångenhet som gränsar till psykoanalytisk försöker klarlägga hur och varför Breivik blev den terrorist han blev. Den handlar om hur Breivik berättas om: om hur hela hans liv, från fosterstadiet till det misslyckade vuxenlivet, blir till sammanhängande och begripliga berättelser, som försöker förklara varför han blev som han blev och gjorde som han gjorde. Och någonstans längs med forskarvägen började jag se både Breivik och terrordådet som just det: en berättelse.

Ju mer jag sögs in i beskrivningarna – eller snarare konstruktionerna – av denna konstiga, avvikande och missanpassade individ och av våldet i Oslo och på Utøya, desto mer distanserad blev jag.

Det blev alltihop något som skulle hanteras och omförhandlas, via mina tankar, min kropp och mina händer mot tangentbordet, till en annan sorts text, en annan berättelse: min avhandling.

Åsne Seierstads bok En av oss inleds med fyra sidor våld. Det handlar om Utøya och det är mer närgånget än någon som inte var där kan vara. Läsaren får följa med in i döende människors tankar. Höra deras hjärtan sluta slå. Följa kulans väg genom ben, brosk och halspulsådror. Se en droppe blod falla från ljungens blad ner i leran. Denna inledning känns. Den är fängslande, gråt- framkallande, går inte att värja sig mot.

Framförallt är den dramatisk, på gränsen till underhållande. Den känslomässiga upplevelsen liknar snarare något jag brukar få av en riktigt bra roman än något jag förknippar med en fakta- baserad beskrivning av ett högerextremistiskt terrordåd. Den här typen av våldsbeskrivning chockerar och berör men den erbjuder varken analys eller kritik av det våld som beskrivs. Det är som att beskrivningen i sig, genom att vara så avskyvärd som möjligt, ska räcka för att få läsaren att fördöma våldet och terrorn. Men gör den det? Eller handlar det om att framkalla en effektfull läsupplevelse? Är en sådan våldsbeskrivning etiskt försvarbar?

Författaren och etikforskaren Elisabeth Hjorth menar att etik bör förstås just som ett bör, det vill säga att begreppet inbegriper en uppmaning: ”Det borde inte få gå till så här!” ”Världen borde vara en bättre plats!” Etikens bör är lika mycket ett begär efter rättvisa som en kritik av sakernas tillstånd. Ett erkännande av att allt inte står rätt till och en vilja att förändra.

Det är detta bör som får mig att undra över den dramatiska och detaljerade våldsbeskrivningens etiska tillstånd. För även om en sådan beskrivning ämnar chockera läsaren till fördömande så är jag inte säker på att den uppmanar till handling och förändring. Den tycks nöja sig med att återge våldets fruktansvärda skådespel. Kanske är det också därför jag på en och samma gång blir känslomässigt berörd och distanserad. Beskrivningen kräver inget av mig, eller i varje fall inget som består. Den känslomässiga reaktionen av sorg och ilska tycks tillräcklig. Jag kan gråta och sedan släppa det.

“Mannen på upphöjningen började till höger. Det första skottet gick in i huvudet på pojken som låg ytterst. Sedan siktade han mot hennes bakhu- vud. Det vågiga kastanjebruna håret lyste vått i regnet. Skottet gick rakt genom huvudet och in i hjärnan. Han sköt igen. Nu mot hjässan. Också den kulan gick genom hjärnan. Den fortsatte ned genom halsen mot bröstkorgen och stannade vid hjärtat. Blodet pumpade ut. Det rann ned längs den unga kroppen, droppade ner på stigen, fukt- ade barren och samlades i små gropar på marken.”

De som dör under Seierstads inledande sidor bär inga namn. Det är anonyma kroppar som skjuts ihjäl i en naturskön omgivning. Den här anonymiteten gör något med våldet och döden. Den gör kropparna utbytbara; det skulle kunna vara vem som helst som låg där i leran, som krampaktigt kramade sin mobiltelefon, som gömde sig på klipphällen. Genom anonymiseringen görs våldet till en allmängiltig upplevelse, vilket det inte är, och aldrig kan vara. Att framkalla föreställningen att det kunde varit vem som helst generaliserar våldet och de faktiska köttsliga sår som det skapar. Våldet dramatiseras snarare än politiseras. När jag läser blir jag upprörd, äcklad och ledsen. Men jag blir inte utmanad eller uppmanad att finna ett bör, en riktning bort från den värld i vilken Breivik och våldet möjliggjordes. I stället upplever jag en indignation gentemot Breivik, en hopplöshet inför individens förmåga att skada och förstöra. Här blir våldet också naturaliserat, som ett mänskligt, och naturligt mer än samhälleligt, fenomen. Detta syns tydligt i en krönika av Thomas Hylland Eriksen (2011) där Breivik beskrivs som en naturkatastrof. Lika meningslös och omöjlig att stoppa som en tsunami.

I sin avhandling När Andra skriver. Skrivande som motstånd, ansvar och tid talar Mara Lee om ”revans ögonblick” som det ögonblick då verkligheten verkligen gör sig påmind.

I detta ögonblick bildas en reva i den välbekanta omgivningen (en omgivning där exempelvis dramatiska berättelser om våld är vardagsmat) och något annat tar sig in, något oförblommerat och obearbetat, naket och sårbart. Revan blottlägger det som den dramatiserade berättelsen försöker täcka över, och visar upp det faktiska såret. I detta ögonblick blir jag inte chockerad eller känslomässigt berörd, så som jag blev av inledningen i En av oss. Snarare konfronteras jag med den verklighet som jag lever i, och med den odramatiska och vardagliga våldsamhet och smärta som finns där. Lee funderar vidare på hur författaren, poeten eller forskaren kan – eller bör – hantera våldsamma händelser. Hur berättar jag om våld, detta tillstånd av kroppslig sårbarhet, för att inte säga hjälplöshet, på ett sätt som inte går att svälja? Hur berättar jag så att våldet stannar i halsen och fortsätter att göra sig påmint tills en inte bara bör utan måste göra något åt det?

Jag har inte svaret på den frågan. Men jag vill påstå att generaliserade, anonymiserade och dramatiska beskrivningar av våld inte framkallar ett sådant måste. Något annat krävs, som förankrar våldet i den levda kroppsliga upplevelsen. För jag anser inte att berättelser om våld inte bör skrivas, eller att detaljerade beskrivningar bör undvikas. Det är inte ett sådant bör jag är ute efter. I stället handlar det om att skriva in kritiken och begäret i den språkliga framställningen av våldsamma händelser, ungefär så som Svetlana Aleksijevitj gör i Kriget har inget kvinnligt ansikte. Utan att dramatisera, moralisera eller generalisera skriver hon om våldets och krigets vardag. Hon låter de sovjetiska kvinnor som hon har intervjuat själva berätta om det våld de utförde, och utsattes för, under andra världskriget. Att läsa en sådan skildring är som att stirra rakt ner i revan.

Ett annat exempel är det planerade minnesmonumentet över dem som dog på Utøya. Detta Memory Wound – minnessår, såriga minne eller minnande sår – ämnar skapa ett ”sår eller en skåra genom naturen själv [som] reproducerar den fysiska upplevelsen av att ta bort och speglar den abrupta och permanenta förlusten av dem som dog”. Ett sådant sår förvägrar själva naturen att gå vidare. Det skär in tiden, i de geologiska lagren, men inte som en evolutionär rörelse framåt utan som en tidlös upprepning.

Till skillnad från våldsbeskrivningen i En av oss är detta sår inte dramatiskt. Det framkallar inte bilder av kulor som går genom hud och kött, pulsådror som slits av och blod som sprutar, för att därigenom få mig att känna något. I stället får det tiden att stanna upp, och jag kan gå in i den tomhet som förlusten och döden lämnar efter sig utan att behöva ta vägen genom ett våld som naglar fast mig vid avskyns, äcklets, skammens och fördömandets moral.

Ett sådant sår reproducerar den tomhet och sårbarhet som varje kropp och varje relation är utlämnad åt i stället för att göra våldet till en sensationell händelse

Pressmeddelande: Mana bojkottar Bokmässan

Problemet är att bibliotek-och bokmässans ledning har lagt ansvaret för kampen mot nazism på alla oss. Medan bokmässan valt att ta ställning för närvaron av nazister och förintelseförnekare tvingas många av oss andra till ett svårt val. Deltar vi på mässan normaliserar vi rasismen, deltar vi inte på mässan bidrar vi till att de tystar oss och den antirasistiska rörelsen. Deltar vi inte på mässan missar vi möjligheten att samtala och bygga motstånd med andra. Deltar vi på mässan tvingas vi agera då vi till skillnad från de ansvariga för bok-och biblioteksmässan inte anser att nazism kan mötas med tystnad. Och att agera mot nazister är som alla vet förenat med livsfara.

Beslutet att låta nazister medverka på bokmässan visar hur nazisters och rasisters spelrum blir allt större. Detta är inte att skapa debatt,  de är att utsätta människor för hot och rädsla. Det är att förminska och osynliggöra kopplingen som finns mellan dessa typer av tidningar och en allt mer aggressiv nazistisk organisering och ett hårdnat samhällsklimat.

Vi hoppas att bokmässan inser problemet med sitt beslut och inte tillåter Nya Tider att komma. Då kommer vi gärna tillbaka.

Tidskriften Mana

Presskontakt:
Emma Eleonorasdotter
Mail: emma.eleonorasdotter@tidskriftenmana.se
Telnr: 0738161294

Den fula rasismen finns också i akademin

En berättelse om första gången han såg en neger IRL. Jag ifrågasätter hans ordval och han blir kränkt över att jag talar om för honom vad han får och inte får säga. “Det heter så och har alltid gjort. På min tid fanns det dessutom knappt några negrer”.  Igen? Really? Det var första gången som jag hade bjudits in till ett av de avskilda, alltid annars oåtkomliga rummen inom akademien och hela min bild av universitetet raserade inom loppet av en halvtimme. vad var det som hade hänt egentligen? Detta var ju UNIVERSITET, befolkat av utbildade människor med högt intellektuellt kapital. Men även här finns den, den fula rasismen, den som vi trodde att vi hade lämnat bakom oss. Den som är plump, osofistikerad och dum. Det är nog inte att sticka ut hakan att påstå att en vanlig uppfattning är att det är den inom den outbildade arbetarklassen som vi finner den typen av rasism. När det blossar upp debatter om vad chokladbollar ska kallas är det oftast inte en professor i lingvistik som tar ställning för att n-ordet ska brukas. Det som oftast diskuteras när det handlar om rasism på högskolan gäller vanligtvis vilka idéer som reproduceras genom forskning och undervisning. Det handlar inte minst om den roll som lärosäten har spelat i Sveriges historia av strukturell rasism och kolonialism, där den rasistiska ideologin formulerades i samklang med den rasbiologiska forskningen. Det finns även viktiga debatter om vilka idéer som reproduceras på högskolan idag. Trots en tillsynes normkritisk medvetenhet utgår de flesta grundkurser från en västerländsk kanon när kurslitteraturen ska sättas, och de är den västerländska idéhistorien, filosoferna ochtänkarna som står i fokus. När andra idéer och författarelyfts in görs det ofta under premissen att det äravvikande idéer, tänkare eller historier. Kunskapsproduktionenär således fortfarande dominerad av vithetoch i grunden koloniala föreställningar.Men något som vi vill lyfta fram är att vi det iblandfinns en föreställning om att den ”fula” rasismen baraär en konsekvens av okunskap och fördomar och därförinte existerar bland de välutbildade. Det är inte sant.

Den typen av rasismen är inte på något sätt exklusivför den avbefolkade landsbygden utan är väl så närvarandevid våra universitet och högskolor. Detta är någotsom vi båda har fått erfara, både genom vår tid vid Uppsalauniversitet och genom vårt studentfackligaengagemang. I en arbetsmiljöundersökning genomfördav Uppsala studentkår framgår det att diskrimineringpå grund av etnicitet är den vanligast förekommandekränkande behandlingen som studenter upplever. 2,4procent av alla studenter uppger att de blivit diskrimineradepå grund av etnicitet. Av dem uppger 8,0procent av studenterna att de blivit kränkta av andrastudenter och 5,8 procent att de blivit diskrimineradeav lärare/handledare. En studie som gjorts vid Malmöhögskola visar att uppemot 10 % av studenterna någongång blivit kränkta på grund av etnicitet/kultur ellerannan trosuppfattning. Dessa siffror mäter situationerdär kopplingen mellan etnicitet och kränkandebehandling varit tydlig för studenten och där kränkningenoftast har resulterat i en direkt kännbarkonsekvens, så som lägre betyg på en uppsats ellerundermålig handledning. Mörkertalet är naturligtvisockså stort. Det är inte alltid det går att sätta fingret påorsaken till obehaget, eller känslan av att helt enkeltinte få plats i akademins snäva, vita gemenskap. I enrapport gjord av Uppsala universitet om orsaker tillstudieavhopp framhålls det att sambandet mellandiskriminering och studieavhopp är ett område somborde undersökas närmare. Vi kan inte annat än atthålla med.När vi båda reflekterar över vilka studenter det ärsom tar kontakt med Uppsala studentkår är vi övertygadeom att de internationella studenterna är överrepresenteradei statistiken, inte minst doktorander frånutomeuropeiska länder. Vi har båda hört studenter ochdoktorander uttrycka sin bestörtning och sorg när deinsett att kritiken som de fått egentligen inte handlarom deras forskningsresultat eller analys, utan om attprofessorn är rasist. Att hen inte kan föreställa sig enrasifierad person från ett utomeuropeiskt land som en”riktig” forskare, utan som hellre vill se denne somlabbassistent, någon som möjligtvis duger till att göragrovjobbet i professorns studie. Det är strukturer somgår igen när vi ser till studentlivet. Under de år då vihar varit engagerade i studentkåren har vi kommit ikontakt med ett flertal studenter som berättat omdiskriminering på sin studentnation. Återkommandeberättelser om en kombination av rena kränkningaroch att de internationella studenterna, som ofta harsämre ekonomi, utnyttjas som billig arbetskraft och fårjobba i disken, stå i garderoben och steka hamburgareför knappt några pengar alls. Orättvisan är påtaglig ochsegregationen obehaglig. På det området måste vi bådaerkänna att det studentfackliga arbetet ligger långt

Nej, högskolan är verkligen inte den intellektuella fristad som vi (ganska naivt) hade en föreställning om. Alltför ofta känner man sig rätt så ensam som antirasist. Varför var det bara jag som reagerade när en medstudent började snacka om varför somalier begår så mycket brott på seminariet, medan läraren bara hummade instämmande? Och varför bemöts debattinlägg om att det är problematiskt att de frack- och långklänningsklädda personerna på festerna är vita medan de som serverar inte är det, med så mycket ilska och så lite vilja till förändring? Utbildning är verkligen ingen garant mot rasism. Den antirasistiska kampen på högskolan är i själva verket långt ifrån över.

 

 

Release för senaste numret, tema Mark!

Vi kommer ha två samtal med utgångspunkt i några av texterna:


Malmös mark som arena för kamp

Skribenten och aktivisten Matilda Renqvist Quisbert samtalar med Maria Persdotter, doktorand, och Benny, f d boende i lägret, om vräkningen av Sorgenfri-lägret. Hur förvandlades en ödetomt till en arena för kamp som ställer frågor om ägande, medborgarskap och rättigheter på sin spets?

Pachamamas döttrar försvarar jord och vatten

Med utgångpunkt i aktivisten Carmen Blanco Valers text om urfolksfeminism i den andinska regionen samtalar Abigail Sykes med Blanca Chancosa, urfolksledare från Ecuador, och Blanco Valer om kvinnors kamp mot gruvdrift och exploatering av urfolkens marker – i Latinamerika och i Sverige. 

Nytt nummer av Mana ute! Tema Mark

Naturresurser som gömmer sig under jordskorpan blir ofta en förbannelse för urfolk som bor och verkar i markerna. Höjda markvärden kan betyda fördrivning för fattiga och grupper som rasifieras eller ses som ”de andra” i nationen. Men marken är också, bokstavligen, en plattform för kamp och gemenskap.

Hbtq-Sverige är inte en fristad för alla

– Det finns en förväntan hos Migrationsverket att en asylsökande ska berätta om sina känslor eller om hur det var att ”komma ut”, men det är ett väldigt västerländskt synsätt på hur det går till när någon är gay. Att ”komma ut” kan förstöra ens liv för alltid eller betyda döden, säger Cihan Arikan.

Han jobbar med RFSL:s grupp Newcomers för nyanlända och asylsökande hbtq-personer i Malmö tillsammans med bland annat Monica Collins. Han kom själv hit från Turkiet för att kunna leva ett friare liv och vara sig själv. Monica Collins skulle aldrig kunna leva så fritt i USA som här i Sverige och är fortfarande inte säker på att det var rätt att ”komma ut” för hennes föräldrar. Ayebare är i tjugoårsåldern och från Uganda. Hon tänkte aldrig fly, trots att hon är lesbisk. De flesta kvinnor som är lesbiska gifter sig med en man ändå. Dels för att undvika att den egna läggningen ifrågasätts och dels för att upprätthålla traditionen, berättar Ayebare. Men även om föräldrarna skulle acceptera sitt barns läggning måste det förbli hemligt för  alla andra.

– Om någon får reda på att jag är lesbisk har jag inte en chans till någonting, inte jobb, inte utbildning, och jag får inte ens handla mat i vissa butiker, säger hon.

I Uganda är homosexualitet olagligt och det finns inget skydd mot hatbrott eller diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet. Ett lagförslag röstades igenom i parlamentet 2013 som innebar att straffen mot homosexuella skulle skärpas avsevärt, men det godkändes inte av ugandisk domstol. Däremot har förslaget gjort hatet och våldet mot homosexuella mer öppet än tidigare och polisen blundar, berättar Ayebare.

– Man kastar sten, bränner folk och dödar dem som upptäcks. Det var i tonåren som Ayebare började förstå att hon inte var lika attraherad av killar som hennes kamrater och sakta insåg hon att känslorna för hennes bästa vän var starkare än bara vänskap. Till att börja med försökte hon kämpa mot känslorna, men det gick inte. De blev ett par, men aldrig öppet.

På en examensfest gjorde alkoholen dem oförsiktiga och de kysstes. När några personer på festen upptäckte deras relation blev de attackerade. Ayebare sprang för sitt liv längs en trång gata och lyckades hitta en motorcykel som hon hoppade på. Vad som hände med hennes flickvän vet hon fortfarande inte, hon var för berusad för att springa. Under några dagar gömde hon sig hos en vän, men det var inte säkert att stanna där. Ayebares vän hittade några per soner som kunde hjälpa henne att lämna landet och efter en

vecka stod hon på flygplatsen och träffade ”madame” för första gången, en medelålders kvinna från ett annat land. Hon fick reda på varför Ayebare tvingades fly och lovade att hjälpa henne till Italien. Där skulle hon jobba av sin skuld till kvinnan på ett hotell eller en restaurang. Eftersom Ayebare lämnade allt när hon flydde hade hon varken pass eller pengar.

Men Italien blev en sex månader lång mardröm.

– Jag måste berätta om hur kvinnor som måste fly utnyttjas och ingen gör något, de flesta blundar för det här.

Framme i Italien var det inte ett jobb på en restaurang hon fick, istället blev hon inlåst i en lägenhet med sju andra unga kvinnor och tvingades sälja sex.

– Männen kom in i rummet och fick välja en av tjejerna och sedan göra vad han ville med henne, det var förbjudet för oss att prata med kunderna.

Men Ayebare gjorde det ändå. En man från Danmark valde henne flera gånger och efter tag berättade hon om sin situation. Först trodde han henne inte, men efter ett tag lyckades hon övertyga honom och bad om hjälp. En sorts vänskap utvecklades och en dag hade han planerat hennes flykt. Med bil, buss och tåg kom de slutligen fram till Sverige.

De stannade i Skövde och den danske mannen sa åt henne att gå ut från tåget och rakt fram.

– Du kommer att hitta ett litet hus med bokstäver, där kommer det att komma en buss. Fråga då om chauffören kan hjälpa dig att hitta till Migrationsverkets kontor. Hade Ayebare vetat någonting om asylprocessen och Dublinförordningen hade hon kanske försökt undvika att lämna sina fingeravtryck i Italien. Men hon planerade aldrig att lämna sitt land och söka asyl för sin sexuella läggning i ett annat.

– Det som har sårat mig mest är att Migrationsverket inte ens ville lyssna på mig, de sa bara att jag inte kunde söka asyl här.

Att resa tillbaka till Italien där hon blivit utsatt för trafficking var ett omöjligt alternativ. Med hjälp av kontakter fick Ayebare hjälp att gömma sig i en annan stad. På det sättet kan hon använda kryphålet i Dublinförordningen. Efter 18 månader upphör kravet på att det första landet du kommer till ska pröva din asylansökan. Migrationsverket har uppmärksammats för att utvisa hbtq-personer trots fara för deras liv. Amnesty International och RFSL krävde 2007 att Sverige inte skulle skicka hbtq-personer till Iran, där det förekommer dödsstraff för homosexualitet. Amnesty påpekade bland annat att Migrationsverket hämtade alltför ensidig information om hur det är för hbtq-personer i Iran. 2010 gjorde myndigheten en intern granskning och fick skarp kritik av de konsulter som gjorde rapporterna. Det gällde bland annat normer, missuppfattningar och fördomar som fanns inom myndigheten. Ibland fanns det inte ens någonting skrivet om hbtq-personers situation i de landrapporter som Migrationsverket använder i sina utredningar. I dag har Migrationsverket 45 ”hbt-specialister” som ska kopplas in i varje fall där en person söker asyl på grund av sin sexuella läggning, sin könsidentitet eller sitt könsuttryck. Myndighetens egen uppföljning visar en förbättring när det gäller intervjuer och handläggning av ärenden som rör hbtq-frågor. Men det finns fortfarande brister, berättar Sofia Sjöö som är koordinator för genus- och hbtq-frågor på Migrationsverket.

– I intervjuer hos Migrationsverket finns det ofta en outtalad förväntan om att höra hur det gick när en person kom ut eller berättade för sin omgivning om sin sexuella läggning, säger Cihan Arikan.

Den outtalade förväntan och det traumatiska i att försöka bevisa sin läggning eller könsidentitet skapar lätt missförstånd, berättar Cihan Arikan och Monica Collins som varit med som stöd åt hbtq-personer. Många som söker asyl kanske aldrig har berättat för någon tidigare och inte ens använder något ord för att vara homosexuell till exempel, berättar Monica Collins. En handläggare kan fråga om personen identifierar sig som gay, men hen kanske inte känner sig som gay utan till exempel i stället säger sig ha sex med män, om det är en man. Okunskap kan lätt skapa missförstånd och misstro mot myndigheter kan göra att det är svårt att säga emot en handläggare. I själva situationen som asylsökande kan det finnas en motsägelse. Erkänner du din sexuella läggning eller könsidentitet och är öppen i Sverige men får avslag kan det förstöra ditt liv för alltid. Därför finns det de som söker politisk asyl i första hand av rädsla för att deras sexuella läggning ska bli känd om de skickas tillbaka.

– Ibland hör de sedan av sig till oss för att få hjälp att överklaga och då försöker vi stötta dem att berätta för Migrationsverket om sitt ursprungliga skäl, säger Cihan Arikan.

På varje asylmottagningsenhet ska det finnas minst en hbt-specialist som ska se till att frågor, svar och utredningen hanteras rätt. Mellan januari och september kopplades hbt-specialister in i 223 ärenden.

– Vi inom Migrationsverket har en oerhörd makt under en intervju. Om en handläggare frågar en kvinna om hon har en man är det en hög tröskel att säga emot och rätta den som intervjuar på grund av maktpositionen handläggaren har, säger Sofia Sjöö.

Däremot träffar hbt-specialister inte själva den asylsökande. Det är en handläggare och en beslutsfattare som ansvarar för bedömningen, precis som i alla ärenden, och till stöd för den asylsökande finns ett biträde.

– Förbättringar sker ständigt inom Migrationsverket, berättar Sofia Sjöö.

Grundutbildningen för nyanställd personal uppdateras ständigt i frågor kring normer, genus och hbtq. Hbt-specialister får förutom grundutbildningen ytterligare en utbildning i samarbete med EASO, European Asylum Support Office. Utbildningarna utgår från internationella riktlinjer för intervjuer med hbtq-personer som UNHCR tagit fram.

Eftersom ens sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck kan vara något väldigt känsligt ställs det relativt låga krav på bevisningen av ens tillhörighet till den samhällsgruppen, berättar Sofia Sjöö. Det räcker att en person sannolikt tillhör den gruppen, men samtidigt är även ett hbtq-ärende alltid en individuell prövning. Ett annat problem som Cihan Arikan och Monica Collins har märkt under intervjuer på Migrationsverket är att tolkar kan lägga in sina egna fördomar i översättningar. Eller så känner tolkarna inte till olika begrepp eller ord vilket leder till felöversättningar. Sofia Sjöö känner till hur svår kommunikationen genom en tolk kan vara och särskilt i personliga och känsliga frågor. Därför avbryts alltid en intervju om tolken och den asylsökande inte förstår varandra, vilket inte bara gäller i hbtq-personers ärenden, berättar hon.

En sista kontrollfunktion är att den asylsökande får gå igenom hela protokollet med sitt biträde för att korrigera eventuella fel. Migrationsverket har inte egna tolkar utan Upphandlar tjänsten och i upphandlingen ställs det inget krav på specifik kunskap i hbtq-frågor. Det är sant att en sökande alltid har rätt att avbryta sin intervju, men verkligheten ser ofta annorlunda ut. För det första är det just översättningen till svenska som den sökande inte förstår. Därför blir den asylsökande beroende av att advokaten eller någon annan som följer med ska reagera. Cihan Arikan har själv varit med när en intervju fick avbrytas, men det var för att advokaten talade samma språk som den sökande och hörde att översättningen blev fel.

– En kollega till mig på RFSL newcomers var med på en intervju med en asylsökande och fick avbryta för att berätta om olika transfrågor för Migrationsverkets handläggare, säger Cihan Arikan.

Risken med att avbryta en intervju är också förlorad tid, det kan dröja månader innan nästa intervju. Det kan även vara svårt att hitta en tolk som kan just den sökandes språk, berättar Cihan Arikan.

Trots att Ayebare lever som gömd med ett ständig hot om att bli upptäckt känner hon sig fri i Sverige, här kan hon vara sig själv. Men minnena hemsöker henne ofta. Hon är glad över att kunna gå till en psykolog och det hjälper att berätta om sin historia. Minnet från flykten i Uganda, från examensfesten, har etsat sig fast i hennes minne.

 

– Jag bara sprang längs den smala gatan, hade ingenting och visste inte om jag skulle klara mig.

Det andra minnet sitter inte bara i huvudet, utan är rent kroppsligt. Den trånga lägenheten i Italien och alla män.

– Jag lyckades fly men kvinnan som sålde mig gör likadant med många tjejer och det bara fortsätter.

I Sverige bor hon hos en kärleksfull familj, har goda vänner och får läsa svenska trots att hon är gömd. Hon försöker att hålla sig sysselsatt i väntan på nästa år då hon kan söka asyl. Den här gången hoppas hon att Migrationsverket verkligen ska lyssna på henne.

Fotnot: Ayebare är inte hennes riktiga.

Transfeminism & våld i fängelser

Under våren 2015 skrev jag min masteruppsats i New York om transfeminint systerskap och intersektionalitet. Valet av New York som plats, i stället för en stad i Sverige, berodde på att jag lagt märke till att New York har en stolt historia av intersektionell transfeminin aktivism. Från Stonewallkravallerna 1969, som leddes främst av rasifierade transfeminina ur arbetarklassen, via Street Transvestite Action Revolutionaries, som grundades av den latinamerikanska transkvinnan Sylvia Rivera och den svarta transkvinnan Marsha P. Johnson, till dagens radikala organisationer och nätverk som Sylvia Rivera Law Project, Black & Pink

och Audre Lorde Project. I dessa sammanhang förs en radikal, antikapitalistisk, antirasistisk politik, där polisen och fängelsesystemet kritiseras, och där kriminaliseringar sällan ses som

lösningar på problem. I den här artikeln kommer jag att fokusera främst på kritiken mot fängelsesystemet, ett område där akuta och brännande frågor om rasism och trans dras till sin spets. Detta lyfts sällan i transkampen – för den delen även i den antirasistiska kampen – i Sverige. Varför är det så? Det enkla svaret skulle kunna vara att läget inte är lika svårt i Sverige som i USA. Visst, USA har 5 procent av världens befolkning men 25 procent av världens fängelsebefolkning. Andelen fängslade individer i Sverige är betydligt lägre än i USA.Men betyder det att fängelse- och rättssystemet i Sverige inte behöver kritiseras?

Böckerna Are Prisons Obsolete? av den intersektionella marxistiska och feministiska teoretikern Angela Davis och Övervakning och straff av filosofen och idéhistorikern Michel Foucault tillhör de viktigaste verken om fängelsesystemets problem. De ifrågasätter fängelsets brottsförebyggande syfte. Foucault liknar synen på fängelsesystemet som en brottsbekämpande åtgärd vid att använda samma medicin mot alla typer av sjukdomar. Davis påpekar att fler fängelsedomar lett till fler inlåsta brottslingar, men inte till minskad brottslighet. Båda förklarar hur fängelsesystemet fungerar som ett träningscentrum för kriminalitet, eftersom det ökar brottsdömdas utanförskap och skapar en miljö där andra brottslingar utgör det främsta kontaktnätet.

Davis och Foucault menar också att vi inte är lika inför lagen, utan pekar i stället ut straffsystemet som en institution för en överordnad social kategori att döma underordnade sociala kategorier. I Are Prisons Obsolete? beskriver Davis situationen på följande sätt: ”[Svarta, latinamerikaner, vietnameser, ursprungsamerikaner eller fattiga oavsett bakgrund] är de som skickas till fängelset, inte så mycket på grund av brotten som de mycket väl kan ha begått, som att deras befolkningsgrupp blivit kriminaliserad.” Det är djupt grundat i intersektionen mellan klass och rasism, då de som främst profileras av polisen tillhör den rasifierade arbetarklassen. De flesta människor har någon gång brutit mot en lag, till exempel snattat, rökt marijuana, brutit mot trafiklagar eller fildelat, men det är framförallt de som tillhör de grupper som kriminaliserats som åker fast – inte personer som är vita och tillhör medelklassen. Juristen Naiti del Sante gjorde en undersökning av Uppsalapolisens hantering av anmälda inomhusvåldtäkter från 1999 till 2002, som en del i den större undersökning som resulterade i boken Likhet inför lagen. Hon fann ett tydligt mönster: om förövaren hade utländsk bakgrund och brottsoffret var ”svenskt” blev polisens undersökning som mest noggrant genomförd, medan förundersökningen blev som minst noggrant utförd när brottsoffret hade utländsk bakgrund och förövaren var ”svensk Amerikansk forskning pekar åt samma håll. I antologin Feminists Theorize the Political skriver teoretikern Sharon Marcus om hur våldtagna afroamerikanska kvinnor sällan lyckas få en fällande dom mot sina förövare. Liknande förhållanden gäller för vita kvinnor som våldtagits av vita förövare. När förövaren däremot är afroamerikan och offret är vitt är fällande domar betydligt vanligare. Dessa exempel visar en partiskhet, där rasifierade våldtäktsmän görs till syndabockar medan exploateringen av rasifierade kvinnor accepteras. Transfemininas och andra könsöverskridande femininiteters utsatthet i fängelser Kopplingen mellan kritiken av rätts- och fängelsesystemet och den antirasistiska och antikapitalistiska kampen är mycket tydlig. Men den hänger också ihop med queerkampen i allmänhet och transkampen i synnerhet. I den nyutkomna boken Allt som är mitt. Våldtäkt, stigmatisering och upprättelse argumenterar jag och Anna Svensson emot synen på att fängelsesystemet skulle leda till färre våldtäkter. Bland annat lyfter vi fram den starka våldtäktskulturen inom fängelset, som drabbar transfeminina och andra könsöverskridande femininiteter extra hårt. För att hitta undersökningar om de här frågorna måste en återigen titta främst på USA. En undersökning på mansfängelser i Kalifornien visade exempelvis att 67 procent av de hbtq-identifierade internerna hade blivit våldtagna under sin tid i fängelset. Enligt The National Transgender Discrimination Survey (2011) har 41 procent av alla afroamerikanska transpersoner i USA arresterats enbart på grund av profilering. 47 procent av alla afroamerikanska transpersoner och 17 procent av alla transpersoner har blivit inspärrade i fängelse någon gång i livet. De högsta siffrorna återfinns bland transkvinnor, följt av gruppen gender-nonconforming (könsöverskridare) och därefter transmän. I många fall handlar profileringen om misstankar om att personen sålt sex. En transfeminin informant i studien berättar: Jag arresterades för något litet. Eftersom mitt kön betecknas som man, placerades jag bland männen. Inom femton minuter hade jag våldtagits av tre olika män. Min mamma hade till och med ringt och varnat polisen för att de inte skulle placera mig där eftersom jag skulle bli en måltavla. När jag försökte söka hjälp blev jag nekad. De försökte också övertala mig att inte anmäla männen. Citatet sammanfattar mycket av transfemininas utsatthet i amerikanska fängelser, där ”lösningen” ofta blir att placera dem i isolering, där de utesluts från utbildningar, jobbträningsprogram och möjligheten att träffa andra fångar. En metod som brukar användas som bestraffning. Kunskapsluckan i Sverige Exemplen här handlar om USA. Det beror på den oerhörda kunskapsluckan när det gäller situationen i Sverige. Det finns knappt någon forskning om transpersoners och andra queeras situation i svenska fängelser. I stället får vi leta med ljus och lykta efter enskilda exempel som kan säga oss något om hur det ser ut. I Allt som är mitt inkluderades en mejlväxling om transpersoner i fängelset mellan Anna Siverskog, doktorand på Linköpings universitet, och representanter för kriminalvården. Kriminalvården började med att svara att ingen transperson någonsin suttit i fängelset. Därefter slussades Siverskog vidare till Lars Håkan Nilsson, medicinskt ansvarig på kriminalvården och suppleant i Socialstyrelsens rättsliga råd för könskorrigeringar, som berättade att det förekommit några fall. Bland annat ett, där en transperson placerats på isoleringen precis som i USA. Frågan vidarebefordrades sedan till placeringssamordnaren Tatjana Johansen, som skrev ett svar där hon kallade en transkvinna för ”han” och tydliggjorde att kriminalvården placerar klienter utifrån ett rent biologiskt/juridiskt perspektiv. Med andra ord placeras transkvinnor och andra transfeminina som inte har kvinnliga personnummer på mansfängelser oavsett om de inte identifierar sig som män och oavsett om de utsätts för stora risker att bli grovt trakasserade. Resonemanget verkar luta sig mot att om könsöverskridande femininiteter behandlas illa finns alltid isoleringen att tillgå. Våldtäktsförsöket mot en transkvinna i Örebro 2012 är ett annat exempel på fördomar och kunskapsluckor i behandlingen av transpersoner inom det svenska rättssystemet. Tingsrätten friade gärningsmannen med motiveringen att ”han var ute efter att våldta en kvinna”. Han fälldes senare i hovrätten, men beskrivningen kvarstod: om mannen upptäckt att transkvinnan inte hade vagina skulle våldtäkten troligen inte genomförts. Uppenbarligen var tingsrätten och hovrätten okunniga inför det faktum att våld ofta trappas upp när heterosexuella cismän upptäcker att transfeminina som de är sexuellt intresserade av inte är ciskvinnor. Inte sällan leder det till mord, framförallt på rasifierade transkvinnor ur arbetarklassen. I Allt som är mitt lyfter vi fram en undersökning som genomfördes i San Francisco 1998. Den visar att transpersoner är extra utsatta för våldtäkt – 55 procent av transmännen och 68 procent av transkvinnorna som deltog i studien har utsatts för sexuella övergrepp. Allra mest utsatta var afroamerikanska transkvinnor. Aktivistiska vägar framåt För att knyta ihop säcken vill jag återgå till min uppsats om transfeminina aktivister i New York. Flera av dem jag intervjuade talade om vikten av ett intersektionellt transsysterskap. De var aktiva i kampen för sexarbetares rättigheter och mot polisens profilering av transsexarbetare. De skrev brev till transkvinnor i fängelset och ägnade sig åt skarp kritik av fängelsesystemet, även när det talades om högre straff för dem som varit våldsamma mot transfeminina. Transteoretiker som Dean Spade, Sarah Lamble, Morgan Bassichi, Cece McDonald och Alex Lee gör en liknande intersektionell, antikapitalistisk och systemkritisk transpolitisk analys. I antologin The Transgender Studies Reader 2 gör Lamble en intersektionell analys av Transgender Day of Remembrance och menar att vi prioriterar de mest privilegierade transpersonerna när vi talar om hatbrottslagstiftningar eller kriminaliseringar i stället för kampanjer för transpersoner i fängelset, avkriminaliserat sexarbete eller sjukförsäkring för alla. Den amerikanska kontexten är inte densamma som den svenska, men nog finns det skäl att inspireras av den radikala intersektionella amerikanska transkampen, en kamp som Angela Davis påpekat utför något av det viktigaste aktivistiska arbetet i USA just nu. I Sverige rör sig debatten inom såväl transkampen som den vänsterfeministiska kampen åt andra håll. På Stockholm Pride 2014 höjdes flera röster för att transpersoner skulle inkluderas i hatbrottslagstiftningen. Feministiskt initiativ, Miljöpartiet och Socialdemokraterna argumenterar för högre straff inom vissa områden som rör kvinnofrid. Men borde vägen till ett rättvist samhälle främst gå genom andra åtgärder än kriminaliseringar och fängelsestraff? Intersektionella transfeministiska rörelser i New York verkar åtminstone tycka det – och jag är beredd att hålla med.